Kulturpolitik (mer än kulturbidrag)

KULTURPOLITIK (kommunalt och nationellt) – som jag ser det…

Människan är i grunden en kreativ varelse. Kulturen har ett egenvärde.

Fri kultur är en förutsättning för fler visionära, orädda och kritiska medborgare. Kulturpolitiken ska skapa utrymme och arenor för människors skapande, visioner och deras kritiska och orädda agerande. Fri kultur och målmedveten kulturpolitik är två förutsättningar för tolerans och empati i vardagen.

För att förstå oss själva och vår omvärld – såväl i det som är oss bekant som i  det som ännu är oss främmande – vägleds vi genom tidens olika kultur- och konstuttryck.

Människor väljer olika kulturupplevelser under livets gång. Det är utifrån vardagens praktikaliteter och omvälvande upptäckter som vi i drömmar och visioner strävar bortom det sannolika, det möjliga och det okända. Det är i denna eviga process som våra erfarenheter, överväganden och beslut ständigt prövas.

Om marknadskraften var kulturens enväldige domare skulle många människor aldrig komma i kontakt med de kulturyttringar som efter hand skänkt dem personlig utveckling och – till och med – en del av meningen i livet. Det gäller från barnets första kulturmöten till den professionella elitens kulturgärning.

Politiker ska inte lägga sig i kulturutövarnas uttrycksformer, analyser och samhällspåverkan men samtidigt ha modet och kompetensen att som partipolitiska företrädare formulera de värderingar och de bildningsideal som de vill främja. Bristande orientering om allas vår kulturhistoria över generationsgränserna kan bidra till oönskade sociala spänningar.

Målmedveten och ansvarsfull kulturpolitik är – enligt min mening – en grundläggande förutsättning för samhällsbyggets värdeladdade och långsiktiga visioner.

Målmedveten kulturpolitik ska – enligt min mening – främja förmedling av kulturarvet, upprätthålla förutsättningarna för såväl de klassiska konsterna som samtida och nya experimentella konstnärliga uttryck. Konstruerade gränsdragningar mellan smalare och bredare kulturuttryck och -verksamheter ska motverkas. De kreativa näringarnas allt större betydelse för ekonomisk och kulturell tillväxt ska främjas.

Ett hållbart bildningsideal skänker människor ett rikare liv och främjar barns och vuxnas nyfikenhet som i sin tur motverkar rädsla och fördomar mot det som upplevs som främmande och annorlunda.

”Det beror i hög grad på politikerna vilka sociala krafter de frigör och vilka de undertrycker, om de söker stöd hos det bästa som finns hos varje medborgare eller hos det sämsta”, skrev Václav Havel sin bok Sommartankar.

XXX

Min kommunala kulturpolitiska politiska punkter inför valet 2018 för rättvisare bidrag och en ny kulturpolitisk infrastruktur.

1 Kulturcheferna ska byta jobb vart 6:e år
2 Stockholm behöver ett scenkonsthus
3 Inga politiska kvalitetskriterier
4 Rättvisare bidragsfördelning
5 Kulturskolan ska nå fler
6 Återinför entréavgifterna
Länk till de 6 punkterna

>>>Mina kulturpolitiska blockinlägg

>>>Mina senaste kulturpolitiska artiklar och notiser<<<

>>>Pressklipp – kulturpolitik/debattartiklar<<<