Äldrepolitik mer än äldreomsorg – inför valet 2018

(Sidan under uppdatering – senaste justeringar gjordes 1 febr 2018)

På både KDs kommunlista i Stockholm och på KDs riksdagslista i Stockholm står jag på plats 8 och för dessa har jag skrivit på Försäkran kandidatur 2018 


Mina äldrepolitiska blogginlägg

Egna artiklar i urval:
Kontantlöst samhälle, digitaliserad kommunikation ännu svåra hinder i äldres vardag

Jag vill bidra till Kristdemokraternas sociala välfärdspolitik med den sunda marknadsekonomin som uthållig resurs. Utöver det har jag ett särskilt fokus på kulturpolitik i dagens och morgondagens Sverige.

På denna plats lägger jag upp äldrepolitiska frågor som jag på olika sätt arbeta för.

Om Kristdemokraternas Seniorförbund:

Distriktsorganisationen för Stockholms stad och läncl inom Kristdemokratiska Seniorförbundet (KD Senior) fokusera på bred seniorpolitik och på att för fler äldre riksdagskandidater på listorna i valet 2018. Ordförande är Carin Lindell (foto t.v.). På  KD-Senior Sthlms stad o län  redovisas viktiga äldrefrågor som vi arbetar för.
lllllllllllllll

Leif Hallberg (foto t.v.) är ordförande Kristdemokraternas Seniorförbund som fokuserar bred äldrepolitik och på att få fler äldre kandidater till riksdagsvalet 2018. Leif Hallberg har många års erfarenhet av äldrepolitik på EU-nivå, han är hedersordförande i ESU (Europeiska SeniorUnionen) med mer än 2 miljoner medlemmar. Se även ESU:s Brysseldeklaration

 

 Innehåll

a)   Ulf Lönnberg om
    Åldersdiversitet med konkreta äldrepolitiska reformer (nedan)
___________________________________________
Länk till mina äldrepolitiska artiklar

_________________________________________________________________

a)  –  Ulf Lönnberg om Åldersdiversitet
Två-åringar är mer lika varandra än vad tonåringarna är. Unga vuxna börjar forma sina liv utifrån tidens trender, egna förväntningar och olika behov. Och högre upp i åldrarna blir åldersdervskillnaderna ännu större. Äldre kan inte buntas ihop som om de vid fyllda 65 år plötsligt skulle få samma behov och förväntningar. Nej, då har de flesta många friska år framför sig med både förvärvsarbete och nya livsprojekt. Faktum är också att äldre drabbas av krämpor, ofrivillig ensamhet och kroniska sjukdomar. Dessa variabler utgör den åldersdiversitetsom politiker har att förhålla sig till och den har långt större spännvidd idag än för bara 20 – 30 år sedan. Äldrepolitiken ska undanröja hinder för äldre som väljer att arbeta vidare eller som på andra sätt har ett aktivt liv hemmavid och ute i det civila samhället.

Äldreomsorgen, i vid mening, ska vidareutvecklas och kvalitetssäkras i linje med adekvata ledningssystem. Påvisade misstag, fel och upprepat slarv måste stoppas. Den äldre ska ha lika god tillgång till geriatriskt vård som barn har till pediatrisk vård.

Det handlar om regelverk och attityder. I yttersta fall om att bekämpa åldersdiskriminering.

> 1.  Lika skatt på pension och lön
I sitt budgetförslag för 2018 tas den sk pensionärskatteskillnaden bort mellan löntagare och pensionärer.

> 2.  Studiestöd till och med 61 år

> 3.  Ingen reavinstbeskattning för äldre
För detta har jag stort stöd av experter, Folksams välfärdsanalytiker,
pensionärsorganisationer och bostadsägarna. Ingen flyttskatt för dem som fyllt 65 och ägt sin bostad i 10 år.

> 4.  Utveckla RUT-tjänsten och återför till 50% avdrag som Alliansen

> 5.  Förstatliga demensvården.
Bemanning på demensboenden enligt nationell bemanningsnorm
För detta har jag stöd av forskning på Äldrecentrum, pensionärsorganisationer och åtskilliga som kontaktat mig

> 6.  Äldreboende utan biståndsprövning för den som vill och som fyllt 85 år

> 7.  Inför den sk Linköpingsmodellen
Förenklad handläggning för alla över 80 år som behöver stöd inom äldreboende, hemtjänst, missbruksvård och boendestöd.

> 8.  FN-deklaration om äldres rättigheter
Tillgänglighet till hela samhället – de äldres mänskliga rättighet omfattar fysiskt tillgänglighet och tillgänglighet till ideella, sociala och kulturella aktiviteter. Tillgång till information via t.ex. ITK teknik blir allt viktigare för äldre – men de som ännu inte valt att använda tekniken får inte utestängas.

> 9.  Stärk arbetet mot åldersdiskriminering

> 10.  Inrätta en Äldreombudsman/Rättssäkrare GODA MÄN
(enligt finsk modell) och Framtidskontrakt (enl norsk modell)

> 11.  Utred och inför fastställda statliga normer för servicenivå
på alla (kommunal egenregi och privat utförda) äldreboenden.

> 12. Rätt antal platser på äldreboenden
Utvärdera och åtgärda antalet platser på äldreboenden i förhållande till Sveriges befolkningsutveckling. Under 2000-talet har Sveriges kommuner medvetet avvecklat 32,000 ålderdomsplatser samtidigt som antalet äldre (sjuka, ensamma) ökat dramatiskt. Allt fler äldre hänvisas till otillfredsställande och icke lämplig hemtjänst. Detta svek mot äldre måste korrigeras genom ett kraftfullt återställande.

>13.  Äldre en resurs för mentorskap
– Äldre utgör en central resurs i mentorskap för ungdomar och invandrare. Seniorförbundet bör verka för ökat ianspråktagande av äldres kunskap och talanger särskilt i nuvarande kris i integrationen. I sammanhanget må refereras till nätverket Seniorkrafts experimentella mentorsverksamhet vid Åsö SFI-gymnasium, till nätverket ”Invitationsdepartementet” och andra lokala initiativ. De kan främja integration, och även minska många äldres ensamhet. En möjlig konkretisering vore följande: Upprätta genom lokalt kd-kansli försöksvis i en kommun lista på intresserade och tillgängliga kd-seniorvolontärer. Lägg i kommunfullmäktige en motion med listan som bilaga, för åtgärd i exempelvis skolförvaltning och flyktingboende. Ange därvid en möjlig central mötesplats för bruk två timmar varje vecka.

Dela det här: