104 sidor

26 inspirationstexter i debattskriften ”Utan religionsfrihetens rättigheter och begränsningar ingen demokrati” diskuteras motiven till följande 33 religionspolitiska förslag. Skriften finns på Adlibris
E-Bok 32:- Pappersupplaga 53:-

Utgångspunkter:
1) Vi tillämpar vår grundlagsskyddade religionsfrihet i enlighet med FN:s mänskliga rättigheter och Europeiska protokollet om mänskliga rättigheter (svensk lag sedan 1995).
2) Den grundlagfästa religionsfriheten regleras i andra lagar och i förordningar. Rågången mellan politik och religion ska upprätthållas av politiker på alla beslutsnivåer.
3) På nationell nivå ska den sekulära, rättssäkra religionsfrihetens rättigheter och begränsningar följas upp. Vid behov ska lagar reformeras och nya komma till.

* Religionsfrihetens rättigheter och begränsningar måste ständigt försvars och upprätthållas.

* Nu behövs politisk opinionsbildning och juridisk information för att stärka förståelsen och respekten för att Sverige framgent ska vara en sekulär, demokratisk rättsstat med grundlagsfäst religionsfrihet – med rättigheter och begränsningar.

* Sverige ska alltjämt och framgent vila på – och ska byggas vidare på – den västerländska judisk-kristna traditionen.

* Religionsfriheten med dess rättigheter och begränsningar ska upprätthållas inom de ramar som FN:s och Europakonventionens skydd för de mänskliga rättigheterna stipulerar.

* Vi ska upprätthålla religionsfriheten och ta ställning till vilka fler och nya religiösa symboler och handlingar som ska skyddas i lag och vilka som ska förbjudas i lag.

* Religiösa och politiska opinionsbildare som verkar för en teokratisk rättsordning som bokstavligen inkorporerar religiösa urkunder (exempelvis Koranen) agerar politiskt och ska bemötas med politiska argument.

* Den kontraproduktiva eftergiftspolitiken i religionsfrihetens namn mot teokratiska strömningar och politisk islam måste upphöra. Den gagnar inte minst islamister som vill omdana vår rättsordning och hela vårt samhälle.

* Det behövs träffsäker lagstiftning som främjar den västerländska judisk-kristna traditionen med minsta optimalt möjliga inskränkningar för alla religioners budskap, kulturuttryck och traditioner.

* Sverige ska gå i bräschen och tydligt försvara skrivningarna i FN:s mänskliga rättigheter mot tolkningar som anpassas till teokratiska regimers styrelseskick.

* Sverige ska avvisa de ”kompletterande grupprättigheter” som diskuteras och framförs inom UNESCO.

* Med vår religionsfrihets rättigheter och begränsningar ska människor med olika religiösa tillhörigheter kunna leva sida vid sida och tillsammans i Sverige.

* Ingen religiöst bokstavstrogen urkundstillämpning kan hos oss ha eller få rättsligt verkan utan riksdagsbeslut inom ramen för FN:s och EU:s konventioner om de mänskliga rättigheterna – inom de begränsningar som anges i svensk lag.

* Lagen om trossamfund ska kompletteras. Alla registrerade trossamfund ska åläggas att utse sin ansvarige förkunnare, inklusive Svenska kyrkan.

* Lagen om Svenska kyrkan ska skrotas.

* Trossamfunds affärsverksamheter ska vara momsbefriad.

* Den statliga servicen att inkassera Svenska kyrkans och ett antal andra trossamfunds medlemsavgifter ska avvecklas.

* Den kyrkoantikvariska ersättningen från staten som infördes 2002 ska fördubblas och indexregleras från denna nivå.

* Vigselrätten för Svenska kyrkan och övriga trossamfund ska återkallas.

* Civilrättslig registrering för giftermål ska vara obligatorisk under statens ansvar.

* Alla som vill kan fira eller stadfästa vigseln med en religiös eller profan ceremoni i särskild ordning utan rättslig inverkan.

* Folkbildningsrådet ska förstatligas med full insyn enligt offentlighetsprincipen.

Myndigheten för stöd till trossamfund, SST, ska läggas ned.

* Nya konfessionella grundskolor ska alltjämt få startas – i motsats till vad den statliga utredningen ”Nya regler för skolor med konfessionell inriktning – SOU 2019:64 – förordar. I Sveriges snabba befolkningstillväxt kommer allt större andelar av invånarna att tillhöra och/eller utöva sin religion. För majoriteten av dessa är tillgång till konfessionella skolor en berättigad.

* Kontrollen av alla skolor ska skärpas. Tillsynsmyndigheten ska förses med skarpare verktyg.

* Maskeringsförbud enligt dansk modell ska införas i Sverige. Det ryms inom vår religionsfrihet utan att i oförsvarlig grad inkräkta på den personliga integriteten.

* Slöjförbud i grundskolan ska införas. Det ryms inom vår religionsfrihet utan att i oförsvarlig grad inkräkta på den personliga integriteten. Slöja på barn i grundskolan motarbetar idén om jämställdhet. Slöja i skolan kränker flickors, och i förlängningen kvinnors, barns och HBTQ-personers rättigheter.

* Förbud på slöjförbud i grundskolan ska tas på nationell nivå, därigenom tar vi och staten konflikten i denna fråga med barnens målsmän för att minimera barnens utsatthet inför familjers och klaners informella tvång.

*Kyrkors klockringning ska beaktas som kulturarv och tecken på att Sverige ska upprätthållas och byggas vidare på den västerländska judisk-kristna traditionen som tjänat och tjänar oss väl

* Kyrkors klockringning ska ha lagligt skydd inom ramen för gällande miljö- och hälsoskyddslagstiftning och förekommande lokala ordningsföreskrifter.

* Böneutrop från minareter och moskéer ska vara förbjudet i Sverige.

* Förbjud utländsk finansiering av moskéer i Sverige.

* Med hänsyn till att frågan om manlig omskärelse har stark historisk och religiös förankring och att den kommer att aktualiseras i den religionspolitiska debatt som Sverige behöver, hänskjuts frågan i detta skede för vidare genomlysning av den medicinska professionen och de religiösa samfunden.

* Månggifte är ska alltjämt vara förbjudet i Sverige. Individer som ingår i månggifte som ingåtts utomlands ska inte få leva och verka i den koalition i Sverige.

* De politiska partierna har att positionera sig i god tid före valet 2022. Utredning pågår: „Strängare regler om utländska månggiften“ (Dir. 2018:68)