-I våras fälldes en man i Södertörns tingsrätt efter att Jehovas vittnen visat filmer med bland annat våldsskildringar och hbtq-kritiskt budskap som de aldrig skickat in för granskning.

 

Foto Patrik Svedberg

-Trots att granskningen är kostnadsfri så väljer Jehovas vittnen att fortsätta visa filmer i sommar för barn under sina sammankomster där hundratals barn och unga deltar skriver  Kristina Yüceyatak, skribent och barnrättsaktivist Sabina Sjöberg, före detta Jehovas vittne, föreläsare och barnrättsaktivist Ulf Gustafsson, förbundssekreterare Humanisterna och Johan Bergquist, Medgrundare Springpride på SVT Opinion den 23 juli.

I Sverige är vi inte vana vid att gränserna för religionsfrihetens rättigheter och begränsningar prövas rättsligt.

Det är först när lagar prövas i höga instanser som praxis för deras praktiska verkan tar form. Det är först efter sådana långsamma och rättssäkra processer som politiken och riksdagen som lagstiftare kan ändra i lagar – om och när riksdagens majoritet så finner det nödvändigt.

Så ska det vara och jag välkomnar fler rättsliga prövningar med fokus på vår religionsfrihet.

Ökande närvaro av människor som anammar normer och rättsuppfattningar som råder i teokratiska regimer och som inte godtar vår sekulära demokrati och vår religionsfrihet, ställer Sverige inför stora utmaningar. Vi har således de sedan länge härvarande och de nytillkomna som prövar vad vår religionsfrihet tillåter och vad som begränsar den i andra lagar.

Vi minns pingstpastor Åke Greens predikan om homosexualitet i juli 2003, som prövades rättslig. Han friades i Högsta domstolen 2005. (enl wikipedia)

År 2016 nekade regeringen för fjärde gången Jehovas Vittnen statsbidrag. Men 2017 gav Högsta förvaltningsdomstolen Jehovas Vittnen rätt och återhänvisade ärendet till regeringen. Enligt rätten ”kan ett trossamfund inte anses komma i konflikt med demokratiska värderingar om det anmodar sina medlemmar att agera på ett sätt som är förenligt med den rätt att uttrycka uppfattningar och motsätta sig medicinsk behandling som tillkommer dem enligt rättsordningen”. (Göteborgs-Posten 20 feb, 2017)

Expressen kommenterar den 25 juli 2019 de senaste turerna kring ”Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF)  som för ett par år sedan nekade bidrag till föreningen Sveriges Unga Muslimer (SUM) – en paraplyorganisation med drygt 30 medlemsföreningar. Föreningen överklagade till förvaltningsrätten som upphävde beslutet och ålade MUCF att göra en ny prövning. Myndigheten beställde då en rapport av journalisten Magnus Sandelin. Med stöd av denna nekades föreningen bidrag ännu en gång. SUM överklagade på nytt  och på fredagen föll domen i Förvaltningsrätten. Den var till föreningens fördel. Myndigheten måste nu pröva föreningens ansökan igen.”

Domen är bitvis märklig, skriver Sofie Löwenmark, Expr. (länk ovan) ”Rätten konstaterar exempelvis att inget i SUM:s stadgar eller verksamhetsberättelse talar emot demokratiska idéer. – – – Förvaltningsrätten slår samtidigt fast ”att merparten av de åsikter och ageranden som tagits upp i MUCF:s utredning har gjorts i strid mot demokratins idéer.”” (min kursivering)

Det har gjorts lagändringar sedan Åke Greens predikan för 16 år sedan. Det är intressant att följa utvecklingen i de rättsfall som direkt eller indirekt berör religionsfriheten. Det finns anledning att välkomna fler rättsfall som klargör statusen för religionsfrihetens rättigheter och begränsningar idag. Det är en viktig utgångspunkt för en fördjupad religionspolitisk debatt i Sverige.

Utan religionsfriheten rättigheter och begränsningar ingen fullvärdig sekulär och rättssäker demokrati. I en tid när för oss andra synsätt på religionens plats i samhället etablerar sig behövs religionspolitisk stringens utan religiösa övertoner med obsoleta urkundstolkningar som vägvisare.

Jag anser att Sverige behöver en långsiktig religionspolitisk agenda och att de politiska partierna nu är skyldig väljarkåren att positionera sig religionspolitisk inför valet 2022 till försvar vår sekulära rättsstat.

Den som inte accepterar vårt konstitutionellt självständiga rättsväsende, ska bemötas med politiska argument. Den som gör sig skyldig till brott och andra lagöverträdelser ska lagföras.

Vi ska hålla stånd mot sekulära och odemokratiska krafter som ställer grupper mot varandra. Vi ska hålla stånd mot religiösa krafter som vill omdana Sverige i religiöst fundamentalistiska riktningar – oavsett vilken religion som åberopas.

Jag filar på en debattskrift i denna sak. Beräknas publiceras i höst, någon gång i september. Vill du ha vidare info när den kommer ut – mail mig ulfloennberg@gmail.com