Några tankar och klargöranden med anledning av FB-kommentarerna till min artikel

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/om-boneutrop-anses-okej-maste-lagen-andras-25031

mot institutionaliserade böneutrop.

Religionsfriheten är e n a v g r u n d b u l t a r n a för demokratin. Det har historien lärt oss. Religionspolitik är ett sakpolitiskt område bland alla andra.

Jag vill förbjuda institutionaliserade böneutrop, sådana ska dock under speciella förutsättningar och tillfällen få förekomma. Hur det ska hanteras får utredas, det kan ske antingen inom nuvarande regelsystem eller genom lagändring.

Kyrkors klockringning är traditionellt etablerad i våra offentliga rum och speglar och påminner om många av de normer som ännu gäller för de flesta av oss oavsett om vi är religiösa utövare eller ej, nysvenskar eller härboende sedan generationer tillbaka.

Kyrkklockor hör hemma i vår tradition. Det kan vi ha olika synpunkter på men det är min privata och politiska utgångspunkt.

Klockringning är heller inte helt oreglerad. Det visar några överklaganden som bifallits och utöver det har kyrkans klockringning begränsats i samförstånd med kringboende.

Jag värnar vår sekulära demokratiska rättstat som vilar på den västerländska och kristna traditionerna. Jag är inte med i ngt religiöst samfund. Jag ser religionsfriheten som e n a v g r u n d b u l t a r n a för demokrati.

Låt oss också påminna oss om gällande ramverk, som jag anser är en stabil grund för Sveriges fortsatta utveckling som hållbar välfärdsstat med det sunda näringslivet som uthållig resurs:

• Sverige är en konstitutionell monarki och enligt grundlagen måste statschefen (i vårt fall kungen) alltid vara av den ”rena evangeliska läran” så som den kommer till uttryck i den Augsburgska bekännelsen från 1530. Det gäller inte kungafamiljen i övrigt.

• Sverige har 13 helgdagar på kristen grund och två sekulära helgdagar: första maj sedan 1939 och Sveriges nationaldag sedan 2005.

• I skolans läroplan stipuleras att skolan ska arbeta ”i överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism”. Det ska ske ”genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell.”

Sveriges religionsfrihet med dess rättigheter och begränsningar i andra lagar garanterar alla rätten och möjligheten att utöva sin religion inom lagens ramar.

Det är inte tillåtet att hota, uppvigla och våldföra sig i religionens namn. Alla som vill ska få lämna sin religion, få byta religion och alla ska slippa integritetskränkande religiösa uttryck och påverkan i religionens namn.

I den kontexten ska vi inte ha institutionaliserade böneutrop.