Ulf Lönnberg: Många religiösa samfund stöder de mest utsatta, skapar engagemang i lyckade integrationsprojekt eller driver ansvarsfullt konfessionella skolor. Så ska det vara. I Sverige är rätten att utöva och tillämpa sin religion garanterad i grundlagen – så länge man inte bryter mot andra lagar.

I länkad artikel utvecklar jag min skiss

http://sourze.se/2018/06/15/moskeer-ska-tvingas-ha-egna-ansvariga-utgivare__92297#.

Jag välkomnar reaktioner och förslag till andra rättssäkra åtgärder för säkra seriös religionsutveckling och stävja de samhällsomstörtande krafter som använder moskeer och andra arenor för sina totalitära utopier.

På en tråd i FaceBook har jag svarat följande:

Alldeles rätt, någon måste agera (lyssna o anmäla) [för att kunna väcka åtal] Och visst, det finns olika åtgärder att vidta för att stävja olagliga yttranden av vissa imamer i moskéerna. Ju fler seriösa förslag som diskuteras desto större möjlighet att vi i tid vidtar laglig åtgärder som anstår vår rättsstat.

⁃ –

I muslimska länder har man inte vår syn på föreningsliv med det medansvar för berörda styrelseledamöter som gäller i vår föreningslagstiftning.

Många nysvenskar nyttjar vår förenings- och folkrörelsemodell – med rätta, den modellen har tjänat och tjänar demokratin väl i många avseende. Däremot är systemet lätt att missbruka. Det bygger på självkontroll inför de egna medlemmarna (årsmötet).

När det gäller föreningars ekonomiska förvaltning har oegentligheter uppdagats som inte sällan kunnat ske i stor omfattning. Bidragsgivande och rättsvårdande myndigheter har börjat agera kraftfullt. Tillsynen har ökat.

⁃ –

Att aktivt bevaka en organisations politiska och/eller religiösa budskap får aldrig bli ett förstahandsalternativ.

Idag ser vi ”självutsedda religiösa poliser” som kontrollerar de egnas religiösa klädedräkt och begränsar unga kvinnors umgänge m m. Fundamentalister och extremister sätter sina egna regler.

Vi ska försvara våra rättigheter och skyldigheter med gällande lagstiftning och i de fall det behövs genom reformerade eller nya lagar.

I en moské framförs mycket på åhörarnas/deltagarnas hemspråk. Det är i praktiken gent emot omvärlden en sluten miljö. Hierarkin främjar där den självrådige ledarens tolkningsföreträde, visioner och utspel om exempelvis sharialagar.

Det är först när någon uttalat/torgfört hot, tvång och lagstridiga målsättningar som rättsliga åtgärder kan komma i fråga.

En väg att gå, kan vara att skapa en ny form av ”ansvarig utgivare” enligt min skiss i artikeln.

Församlingen/föreningen/samfundet skulle därmed tvingas utse en ansvarig person som har ett eget juridiskt preciserat ansvar inför lagen – vid sidan om ledaren/imamen. Ansvarig utgivare kan ställas till svars för vad ledaren säger.

I preventivt syfte skulle detta öka vaksamheten mot uppvigling och samhällsomstörtning samtidigt som frågeställningen om ansvarsfördelning åtminstone formellt skulle säkras.

Internt skulle det påtvinga moskéledningarna ett nytt ansvar inför staten och därmed skulle vi också det interna diskussionsutrymmet på sikt vidgas för denna typ av frågor – om inte förr så efter en första fällande dom mot den nya typen av ansvarige utgivare för religiösa organisationer.

Nu några ord om Green, han friades i HD. Se inklistrad text Wikipedia: Åke Green hade bjudit in både lokalpress och etermedia och skickade i efterhand in ett referat till Ölandsbladet. Efter att läst predikan i tidningen polisanmälde RFSL:s lokalordförande i Kalmar Green för hets mot folkgrupp, då uttalandena fått större spridning.- – –

HD slår fast att Europakonventionen visserligen medger straffpåföljd för ”uttryckssätt som sprider, förespråkar, uppmuntrar eller rättfärdigar hat grundat på intolerans (inklusive religiös sådan)” men konstaterar att man efter en samlad bedömning finner ”att Åke Green inte gjort sådana hatfulla uttalanden” (hate speech). Green friades därför, då man ansåg det ”sannolikt att Europadomstolen vid en prövning skulle finna att det skulle utgöra en kränkning av Europakonventionen att döma Åke Green för uttalandena i hans predikan.”[4]

⁃ –

1

Intressant vore att se utslag från Europadomstolen.

2

Ovan har jag lyft uppvigling och samhällsomstörtning – det ägnade sig inte Green åt.

3

En dom i Europadomstolen som hänvisar till FN skulle aktualisera spänningen mella FN å ena sidan och UNESCO å den andra som påverkats starkt av Kairodeklarationen i linje med Saudiarabiens agerande hittills: Skriva på FNdeklarationer med förbehåll att inte tillämpa dem om de strider mot sharialagar (se länken i min artikel i denna tråd)

4)

Det politiskt-religiösa spänningsfälten hårdnar globalt och även nationellt hos oss.

Jag ser gärna andra och flera konkreta förslag till försvar av vår rättsstat och vår religionsfrihet med dess rättigheter och begränsningar

/Ulf Lönnberg

Gruppledare för KD i kulturnämnden i Stockholm