Etiketter

, , , ,

Genom att införa 6-åriga förordnanden för verksamhetschefer inom kultursektorn skulle Stockholm stärka
1) självständig kultur- och konstnärlig professionalitet,
2) kameral måluppfyllelse och
3) politisk utvärdering av de kulturpolitiska programmen över tid.

Kultur främjar hälsa, turism och samhällsutveckling. Men kultur finns också för sin egen skull. Den fria kulturen vidgar vår verklighet, bejakar det nya och det ännu okända. Samtidigt vill vi att traditioner och kulturarv ska säkras som vår gemensamma bas för framtiden.

Idag gäller tillsvidareanställningar för verksamhetschefer på kommunala förvaltningar som beviljar verksamhets- och projektbidrag inom kultur- och föreningsverksamhet. I detta ligger en risk för alltför nära relationer mellan ledande politiker, ledande tjänstemän och de aktörer som söker olika former av bidrag. Självklart håller vi fritt från jävssituationer men grannlaga bidragshanteringar med möten mellan samma individer bland de sökande som bland de bidragsbeslutande tjänstemännen bäddar för stagnation.

Principen om armlängds avstånd mellan kulturen och politiken ska garanteras. Därför bör precis som för vissa andra statliga funktionärer som tillsätts på tidsangivna förordnanden samma villkor gälla för verksamhetschefer på kommunala förvaltningar som beviljar verksamhets- och projektbidrag inom kultur- och föreningsverksamhet. Det gäller också på chefsnivåer inom de kommunala musei-, biblioteks- och teaterverksamheterna.

Politiska krav på budgetansvar är givna förutsättningar för hållbar kulturpolitik. Politikerna själva har att stå till svars för de kulturmål de gått till val på: från grundläggande demokratiska värderingar till prioriterade målgrupper för olika kulturupplevelser. Det handlar således både om mätbara mål och om kulturpolitiken som garant för att vissa konstnärliga inriktningar och experiment inte får företräde eller hämmas framför andra.

Med 6-åriga förordnanden för verksamhetschefer kan politiken tillförsäkra sig självständig kultur- och konstnärlig professionalitet, kameral måluppfyllelse och nödvändiga politiska justeringar över tid. Kulturpolitiken är och ska vara en demokratisk balansakt.

Tidsförordnanden för verksamhetschefer skulle stärka principen om armlängds avstånd mellan politik och kultur. Det skulle stärka kulturpolitikens uppgift att också värna våra västerländska, demokratiska värderingar.

Ulf Lönnberg, KDs gruppledare i Kulturnämnden i Stockholm