Etiketter

, , , , , ,

1803019  09:42
Mail från Åke Göransson
 <Ake.Goransson@myndighetensst.se

Tack för Ditt mail. Ska kort försöka besvara Dina frågor.

Först är jag lite konfunderad över ditt citat från regeringens regleringsbrev. Den sista meningen som börjar med  ”ateistiska företrädare ……..” står inte i regleringsbrevet.
* Se not nedan

Att vi deltog och samverkade i denna konferens har inte med det särskilda regeringsuppdrag Du nämner utan det har med vår uppgift som expertmyndighet att göra. I vår instruktion står under uppgifter att myndigheten ska

–         främja en dialog mellan staten och trossamfunden,

–         bidra med kunskaper om trossamfundsfrågor,

Inbjudan till denna konferens gick ut brett. Till alla statsbidragsberättigade trossamfund och alla trossamfund som är med i Sveriges Interreligiösa råd. Därutöver gick också inbjudningar till ett antal kommunala aktörer i Stockholmsområdet såsom polis, lärare m fl.

Ingen var ombedd att lämna broschyrer eller liknande. De enda som fanns var från en av arrangörerna, ISS.

När det sedan gäller programupplägget och medverkande så kan det alltid diskuteras. Här blev det en blandning mellan trossamfund och universitetsvärlden utifrån ett antal aktuella frågeställningar.

Med vänlig hälsning
Åke Göransson
_________________________________
Direktör
Myndigheten för stöd till trossamfund – SST
Tel: 08-453 68 71
_________________________________
* Helt korrekt Åke Göransson, citatet ”ateistiska företrädare ……..” står inte i regleringsbrevet – felhantering av mig vid kopiering och inklistring av texten i mitt öppna brev till er.

___________________________________________________________________
Här det öppna brevet till er av den 15 ds (Jag har lagt in hela regleringsbrevet på nytt):

Öppet brev till Myndigheten för stöd till trossamfund: Vilka bjöd ni in – vilka svarade – vilka var med?

Till:
Myndigheten för stöd till trossamfund
Åke Göransson Direktör (myndighetschef)
cc: Hasnain Govani, Handläggare för religiösa minoriteter

Ärende:
Konferens: religion i framtidens Sverige (den 14-15 mars 2018
– I samverkan med ISS och SIR anordnar myndigheten en konferens den 14-15 mars om religion som konstruktiv kraft

Det nya, nu gällande, regleringsbrevet beskriver ett brett uppdrag med det ansvar som all myndighetsutövning ska avkrävas.

En av medarrangörernas skyltar

Den juridiska och samhällsvetenskapliga sakinformation som under några programpunkter erbjöds konferensdeltagarna ryms väl inom en vedertagen myndighetsutövning. Seminarierna om urkunders innehåll och tolkning med särskilt fokus på ”Klagovisorna” borde ha vägts upp av företrädare även fån andra religiösa, historiska och humanistiska akademiska kompetenser för att leva upp till regleringsbrevets andemening:

Här har jag kopierat in ert regleringsbrev på nytt – korrekt

3

Uppdrag

Värna demokratin

Regeringen förlänger uppdraget till Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) att utvidga och fördjupa dialogen med trossamfunden i syfte att stimulera arbetet med demokrati och demokratisk medvetenhet. Medlen får även användas för dialog med de trossamfund som vill utveckla sitt arbete för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism genom att stimulera dessa samfunds stöd till unga kvinnor och män, föräldrar och anhöriga. SST ska senast den 15 oktober 2018 redovisa arbetet med trossamfunden i dessa frågor och vilket stöd som ungdomar, anhöriga och föräldrar har fått och om stödet bedöms vara ändamålsenligt.

För genomförandet av uppdraget får SST disponera 800 000 kronor under 2018 från utgiftsområde 1 Rikets styrelse, anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati, anslagspost 28 Värna demokratin-SST. SST ska under genomförandet av uppdraget fortlöpande hålla Regeringskansliet (Kulturdepartementet) informerat om hur arbetet fortskrider.

Shiaislam i Sverige: Principprogram som tillsammans med tidskriften Dagens Muslim fanns att hämta i entrén

Citat ovan visar att det här handlar om ett regleringsbrev som inte hör hemma i vår sekulära rättsstat.
MDet här är Självklart står det varje civil och religiös sammanslutning fritt att själva besluta om när och i vilken omfattning dessa anser sig vilja prioritera sin medverkan.

Punkt 1
Därför är det angeläget att få bekräftat att alla organisationer som är bidragsberättiga av Myndigheten för stöd till trossamfund fått inbjudan och möjlighet att närvara och att lämna in sitt informationsmaterial för att nå alla konferensdeltagare. För korrekt helhetsbild är det också av vikt att få veta när och hur många gånger dessa informerats.

Punkt 2
Det är också angeläget få kännedom om  myndighetens underlag och prioriteringar för de beslut som resulterade i konferensen innehåll och genomförande den 14-15 ds.

I den mån det knappa och sneda broschyrutbudet beror på berörda organisationers passivitet har Myndigheten för stöd till trossamfund inget ansvar om alla berörda parter informerats korrekt.

Tacksam för svar eller besked om ni hellre vill redovisa svaren vid ett sammanträde hos er som jag gärna ställer upp på

Sammanfattning:
1 Varför fanns inte religiösa majoritetsledares analyser med i programutbudet?
2 Vilka bjöd ni in?
3 Vilka svarade?
4 Vilka tackade nej?

Med vänlig hälsning
Ulf Lönnberg
Bergsgatan 17
112 ”8b Stockholm
070 560 01 19
ulfloennberg@gmail.com