Etiketter

, , ,

Den sekulära staten och de politiska partierna ska inrymma existentiella värderingar som värnas bl a av religionsfriheten.

Sverige vilar på de västerländska kristna traditionerna. Idag är dessa satta under starkt tryck.

Ronie Berggren framhåller i en debattartikel (debattör i VärldenIdag 10/1) behovet uppmärksamma konsekvenserna av den stora muslimska invandringen. Han refererar till Harvard-professorn Samuel Huntingtons bevis för ”att islams utövare är så övertygade om sin egen religions överlägsenhet att de väljer att inte anpassa sig till västvärldens kristna samhällstraditioner.” Han noterar hotet utan att sätta in det i sitt konstitutionella sammanhang och utan att formulera relevanta motåtgärder.

Vår grundlagsfästa religionsfrihet sätter de gränser som vi i dagens Sverige borde bevaka.

Med andra ord: Det är dags att försvara vår sunda religionsfrihet. Det innebär – för Ronie Berggren och alla oss andra – att sätta ner foten och stå för att de som vill bo och verka här också ska anamma svensk religionsfrihet.

Kristna värderingar väl förankrade
Sverige är en konstitutionell monarki och enligt grundlagen måste statschefen (i vårt fall kungen) alltid vara av den evangeliska läran så som den kommer till uttryck i den Augsburgska bekännelsen från 1530. Det gäller inte kungafamiljen i övrigt.

Sverige har 11 helgdagar på kristen grund och två sekulära helgdagar: första maj sedan 1939 och Sveriges nationaldag sedan 2005.

I skolans läroplan stipuleras att skolan ska arbeta ”i överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism”. Det ska ske genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell.”

Utan religionsfrihet ingen demokrati

I denna vår traditionellt kristna miljö underhåller och vidareutvecklar vi vår demokratiska rättsstat. Över tid är vår religionsfrihet garanten för tolerans med tydliga förbud mot religiöst påtvingande agerande.

Religionsfrihetens två sidor
Vår svenska religionsfrihet styrs i sin praktiska tillämpning av rättigheter och skyldigheter. Du för utöva din tro men inte bryta mot annan lagstiftning. Du får inte hota eller utöva våld i religionens namn. Du för torgföra din religion och dess ideal men inte påtvinga någon din tro. Du får inte tillämpa ett parallellt icke statligt rättssystem enligt din religions urkunder. I Sverige gäller svensk lag.

Men idag prövas den svenska religionsfriheten av de extremister som tar sig rätten att påtvinga sina egna etniska grupper och många andra sin tolkning och tillämpning av sin religion. Sådana övergrepp beivras sällan.

Regeringen okunnig eller undfallande?

Regeringen underlåter, uppenbarligen medvetet, att försvara svensk religionsfrihet mot angrepp från ofta islamistiska extremistiska grupperingar. Regeringen skadar därmed grundförutsättningarna för ett öppet och tolerant Sverige för kommande generationer.

Svårt att få svar från religiösa ledare

Jag har i sociala medier bett lokala ledare inom islam att redovisa vilka delar i det svenska rättssystemet de anammar, accepterar eller om de vill ändra på det i sin religiösa riktning.

Ingen av dem har svarat men jag har fått desto fler okväden från deras anhängare. Jag fortsätter att kontakta berörda religiösa ledare för att få besked på den punkten.

Sverige ska förbli en rättsstat som vilar på de västerländska kristna värderingarna med

> det unika, absoluta och okränkbara människovärdet där varje person är ett mål i sig och aldrig ett medel för någon annan,
> solidaritet och vårt ansvar för våra medmänniskor,
> gott förvaltarskap av ekonomi, miljö och mänskliga resurser med målet att vi lämnar över världen till kommande generationer minst lika god som den vi nu lever i,
> de små gemenskapernas värde – familjernas, grannarnas, föreningarnas, församlingarnas – som grundstenar för vår omsorg om varandra. Det som inte kan lösas där ska det offentliga vid behov bistå med,
> insikten att vi människor är ofullkomliga. Vi kan alla göra misstag och har rätt att få en andra chans.

Dags att inventera vilka religiösa organisationer och samfund som tar ställning för (eller emot?) svensk religionsfrihet.

För de politiska partierna är det dags att försvara religionsfriheten som en av grundpelarna i svensk rättsordning.

Ulf Lönnberg

KDs gruppledare i Kulturnämnden i Stockholm