Etiketter

, , ,

För stockholmarna är offentligt och privat finansierad kultur lika viktiga. Nu behövs systemförändringar för balans och effektivitet för morgondagens kulturliv. Efter snart fyra år med (S+MP+V+FI)-styre ska kulturpolitisk vänskapskorruption brytas för rättvisare bidrag och en ny kulturpolitisk infrastruktur.

1 Kulturcheferna ska byta jobb vart 6:e år
Principen om armlängds avstånd mellan kulturen och politiken ska stärkas genom att chefer som beviljar kommunala bidrag inom kultur- och föreningsverksamhet i fortsättningen är tjänsteförordnade på sex år. Det ska också gälla för chefer inom de kommunala musei-, biblioteks- och teaterverksamheterna. Det kommer att vitalisera kulturpolitikens utfall och minska risken för att vissa experimentella konstyttringar och nya trender fastnar i förvaltningarnas cementerande mönster samtidigt som olika chefers preferenser och ledaregenskaper nyttjas över tid.

2 Stockholm behöver ett scenkonsthus
Projekt- och verksamhetsbidrag till teatergrupper utan egen scen trängs undan av bidrag till grupper med egen scen, vars hyreskostnader ofta tär på ekonomin för konstnärlig utveckling och produktion. Stockholm ska, som huvudstäder, ha ett Scenkonsthus får såväl bidragsfinansierade som självfinansierande aktörer utan egen scen. Låt oss först pröva konceptet kan inrymmas i någon befintlig anläggning. Därigenom kommer större andel av Stockholms kulturbidrag i högre grad kulturens kärnverksamhet till del.

3 Inga politiska kvalitetskriterier
Kulturbidragen ska fördelas på kulturpolitiskt sakliga grunder. Vi ska omarbeta de s.k. kvalitetskriterier som (S+MP+V+V)styret infört. I de vägs sökandes kompetens, tidigare konstnärliga produktion och administrativa kapacitet. Risken för att bidrag används som politiskt styrmedel för att hindra eller stödja kulturyttringar med särskild politisk agenda måste elimineras. Ekonomisk redovisning av bidragen ska skärpas och ekonomiska stimulansprogram ska kopplas till bidragsvillkoren.

4 Rättvisare bidragsfördelning
Snedfördelningen av kulturbidragen har sin grund i 2015-års skandalösa beslut då (S+MP+V+FI)-styret gav totalt 1,4 miljoner kronor över två år till ”Fria Teatern” – utan att någon särskild ansökan hade inkommit! Med kulturbidragen ska politiker varken favorisera gunstlingar eller stoppa utmaningar. Offentligt ekonomiskt stöd ska endast ges till organisationer som är demokratiska och som bygger på principerna om alla människors lika värde.

5 Kulturskolan ska nå fler
Kristdemokraterna verkar för att fler barn och unga ska få plats i kulturskolan. Den ska omfamna mångkulturella miljöer och särskilt locka barn och ungdomar i ytterstadsstadsdelar. (S+MP+V+FI)-styrets sänkning av avgiften till kulturskolan lockade inga nya grupper, oavsett föräldrarnas inkomst. KD-Stockholm sänker i sin skuggbudget kommunalskatten mest av alla med 45 öre. För hushåll med två personer som tjänar medellönen i Stockholm, 36 600 kr/mån, blir det en skattesänkning med nästan 4000 kr/år.

6 Återinför entréavgifterna
Gratis inträde till stadens museer drabbar privata museer som nu har färre besökare, vilket strider mot målet att kulturen ska nå fler. Entréavgifterna till stadens museer ska återinföras till gagn för stärkt ekonomi både för staden och de privata museerna.

Rättvisare bidrag, effektivare nyttjandegrad av bidragen – bl a genom ett scenkonsthus – och en tidsanpassad förvaltning för målmedvetna chefer är vägen framåt för det kulturutbud som Stockholms stad är med och finansierar.

Hela budgeten finns på

http://www.mynewsdesk.com/se/kristdemokraterna_i_stadshuset/pressreleases/kristdemokraternas-skuggbudget-foer-stockholm-2018-frihet-trygghet-och-ansvar-2228151

Ulf Lönnberg
Kristdemokraternas gruppledare i Kulturnämnden i Stockholm