Etiketter

, , , , , ,

Äldre som beklagar sig över att vara undanskuffade av yngre levnadsglada och kompetenta människor har sällan fog för sitt missnöje.

De som klagar är ofta samma personer som hellre tittar bakåt i en för dem obegriplig nutid. Dessa äldre tycker att de unga inte förstår värdet av deras livserfarenhet.

Självklart har vi äldre i mångt och mycket viktiga insikter att dela med oss av, till varandra och till de unga. Men allt kunnande, all erfarenhet har inte samma värde. Det är den för generationer bärande livserfarenheten vi har skyldighet att vårda och föra vidare.

Det handlar om våra egna lärpengar och våra självförvärvade färdigheter som vi också ska dela med oss av.

Vi äldre måste skilja på det kunnande och de livserfarenheter som har lång cyklisk giltighet från de kunskaper och kompetenser som för oss är nya och helt nödvändiga i allas vår nutid – här och nu. Mycket av dagens nyttiga sakskicklighet är färskvara med tidsbegränsad tillämpning. Utvecklingen går snabbare nu än när vi var unga.

Tekniska lösningar, kommunikation, politikens förlopp, trender och moden är bara några exempel på samhällsområden där vi äldre under vår livstid upplevt en konkret tempoökning. Men tempoökningen i sig, underminerar inte värdet av gårdagens och gångna tiders genuint hållbara livserfarenhet.

Låt oss – i första hand vi äldre – lära oss att förhålla oss till vår egen och de ungas livserfarenheter med respekt över generationsgränserna och vi ska upptäcka att de ungas nyfikenhet, förståelse och t o m respekt i de allra flesta fall finns mitt framför oss.

Med tydliga definitioner, med åtskillnad mellan ”livserfarenhet” och ”livserfarenheter” blir det lättare att förstå, försvara och förklara skyddsvärda erfarenheter för våra barn, barnbarn och barnbarnsbarn. Av de senare kommer varannan att uppleva sin 100-årsdag, det ställer också livserfarenheter i nytt ljus. Dessa två definitioner stödjer jag mig på, och de fungerar för mig (psykologiguiden.se):

Livserfarenhet (eng: life-experience, experience of life): Allmänt vad man upplevt som människa under ens hittillsvarande liv. Att ha livserfarenhet innebär att man får en bättre förståelse för sådant som man möter i vardagen och i sådant yrkesarbete där kontakter med människor spelar stor roll.

Livserfarenheter (eng: life experiences): Vad människor upplevt under sitt liv och som präglat deras uppfattningar, attityder, värderingar och förväntningar eller på annat sätt påverkat dem i såväl positiv som negativ riktning.

Mot denna bakgrund ska vi äldre varsamt stävja ungdomens övermod när det är till deras förfång – men inte när det öppnar nya dörrar för dem, oss och kommande generationer.