Etiketter

, , ,

På S-kongressens sista dag lovade Stefan Löfven att snabbutreda hur Sverige ska stoppa våldsbejakande islamister som i skydd av föreningsfriheten radikaliserar män och kvinnor och gör dem till terroristbenägna sympatisörer och aktörer. Hitintills har (s) vägrat ta i frågan och naivt hänvisat till vår grundlagsfästa föreningsfrihet. Jag välkomnar SAPs helomvändning. Samtidigt uppmanar jag alla rättsmedvetna att nu och framgent stå upp för vår föreningsfrihet som en våra demokratiska grundpelare som den är och ska vara.

Dags nu för seriös debatt och analys med fokus på föreningsfrihetens RÄTTIGHETER och SKYLDIGHETER. Det finns mycket att göra inom gällande lagar. Snabbutredningen får visa vilka lag- och grundlagsändringar som kan behövas.

Låt oss omedebart avfärda sådana som den trivialiserande moderaten Hanif Bali (M) som vill tvinga islamistiska våldsbejakande föreningar att driva grisfarmar som straff för att de missbrukar vårt demokratiska och ekonomiska stöd till ideella föreningar.  Vi ska inte spä på Sverigedemokraternas populistiska och ogenomförbara krav på enkla lösningar.

Missbruk och bedrägeri. De som missbrukar föreningsfrihetens syfte och genom lögn och bedrägeri tillskansar sig statligt och kommunalt ekonomiskt stöd ska lagföras, dömas och straffas enligt svensk lag. Att i en förening praktiskt arbeta för andra mål och en dold agenda än de ändamålsparagrafer och stadgar man använder för att bli bidragsberättigad är brdrägeri. Dessutom är styrelseledamöterna i en sådan förening medansvariga för uppsåtet att lura till sig bidrag och i förekommande fall för att stödja förbereda eller möjliggöra andra brott mot svensk lag. Vi ska stoppa fundamentalistiska samhällsraserande krafter oavsett i vilken form de organiserar sig.

För att kunna stoppa sådant lagtrots krävs den snabbutredning som Stefan Löfven utlovat..

Fakta>>>Eftersom vår rättighetskatalog numera är ganska omfattande är det inte uteslutet att vissa rättigheter och friheter kolliderar med varandra. I en sådan situation kan man inte upprätthålla en absolut tillämpning av två kolliderande fri- och rättigheter. Det finns därför en möjlighet att inskränka till exempel föreningsfriheten. Andra friheter som kan inskränkas är bland annat yttrandefriheten och religionsfriheten; föreningsfriheten är således inte ensam i sitt slag. /Detta stycke från https://www.minilex.se/a/f%C3%B6reningsfrihet-och-m%C3%B6tesfrihet

Ur RF:5. föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda
Även RF 1 kap 2paragrafen är en garanti att ta tillvara: ”Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.–Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.”

Svensk lag gäller. Lagen avser även nyanlända som enligt sina traditioner och på svensk mark bryter mot ovanstående. Det är denna vår grundlagsfästa föreningsfrihet som ska reformeras för robust, demokratisk tillämpning i vardag och verklighet.
(V), (MP) och (S) har inte velat se hur fundamentalister målmedvetet angriper våra grundlagar och våra värderingar. Och alltför länge har de bagatelliserat det som verkligen är reella hot mot Sverige.

Nu ska goda krafter agera. Vi ska vara varsamma med grundlagsändringar. Men sedan 1809 har vårt demokratiska system – med plats för utveckling – förmått skydda Sverige. Målmedvetet och aktivt missbruk av vår föreningsfrihet är ett reellt hot mot vårt land.

Agera nu.  Om Stefan Löfven inte håller sitt löfte om snabbutredning kan ingen grundlagsändring ske förrän 2027, men det kräver i sin tur att riksdagen under nästa mandatperiod tar ett första beslut om grundlagsändring.

Tillsätt alltså snarast måste en utredning med blocköverskridande förankring – om möjligt utan Vänsterpartister och Sverigedemokrater. Om Hani Balif (M) själv väljer att ställa sig utanför en sådan mobilisering för Sveriges värderingar och frihet – återstå att se.