Etiketter

, , , , ,

Aktörer som obstruerar för att testa gränserna för användning av religiösa symboler på sina arbetsplatser kommer också att avslöja sina dolda extremagendor. Detta till skillnad från de som istället kommer att försvara den öppna sekulära rättsstaten som inkluderar religionsfrihetens rättigheter och skyldigheter.

I Belgien förbjöd ett företag sina anställda att bära huvudduk. Det har föranlett en EU-dom; ur domslutet:

”Domstolen konstaterar att G4S:s interna ordningsregel hänvisar till bärandet av synliga symboler för politiska, filosofiska eller religiösa övertygelser och avser således utan åtskillnad varje yttring av sådana övertygelser. Regeln behandlar således företagets samtliga arbetstagare på ett identiskt sätt genom att generellt och utan åtskillnad ålägga dem neutral klädsel”

Det betyder att företag ges möjlighet att förbjuda religiösa symboler i sina anställdas kläder under förutsättning att det gäller lika för alla anställda som har kund- och profilkontakter utåt.

Vi kommer således även fortsättningsvis se anställda som bär religiösa symboler på sin arbetsplats om arbetsgivaren exempelvis avstår från att fastställa särskild klädkod. Å andra sidan kommer frågor och beslut om klädkoder och arbetskläder bli beslutade med mer konsekvens i framtiden. Det är bra.

Vi kommer sannolikt också ganska snart se politiska meningsskiljaktigheter i den offentliga sektorn där frågan om klädkoder ska behandlas av offentliga arbetsgivare och beställare av olika tjänster på lokal, regional och nationell nivå.

Eftersom villkoren för att förbjuda religiösa villkor kopplas starkt till förbud mot diskriminering (alla anställda måste behandlas lika) blir de nya förutsättningarna rättssäkra för både berörda individer och företag.

Företag kan alltså även – så att säga – profilera sig genom att deras anställda tillåts bära de religiösa,  ideologiska och filosofiska symboler som de själva väljer.

I offentliga verksamheter med icke diskriminerande och likvärdiga service- och trygghetstjänster gentemot allmänheten finns nu starkare grund för att förbjuda religiösa symboler – i den mån politiken väljer den vägen.

I demokratins och religionsfrihetens namn har vi alla anledning att välkomna EU-domen. Den stärker förbud mot diskriminering av personer som vill och/eller förbjuds att bära religiösa symboler i sitt arbete inom vilket alla ska följa samma regler om utåtriktad klädkod.

Aktörer som obstruerar för att testa gränserna för användning av religiösa symboler på sina arbetsplatser kommer också att avslöja sina dolda extremagendor. Detta till skillnad från de som istället kommer att försvara den öppna sekulära rättsstaten som inkluderar religionsfrihetens rättigheter och skyldigheter.