Etiketter

>>> Nyhetsbrevet är min privata verksamhet som speglar mitt samhälls
politiska intresse med fokus på företagsamhet, generationsgemenskap
och kultur som – var för sig och tillsammans – är viktiga grundvalar för
livskraftig marknadsekonomi och uthållig välfärd.
Till de som får mitt månadsbrev via e-post:
Sändlistan används enbart för detta brev och lämnas inte ut. Vill du inte ha
brevet – tala om det med vändande e-post.

_______________________________________________________
1    Vinsttaksideologin slår ut företag
2   Bättre regelverk – hur är det möjligt?
3   Säkrade beslut ska ge äldre rätt vård
4   Kärnfamiljen på frammarsch
5   Hundratusentals ton mat kan räddas med bättre logistik
6   Mått på livskvalitet: BRP+

_______________________________________________________

1   Vinsttaksideologin slår ut företag
Dags nu för ideologiska kraftmätningen mot vinsttak i välfärden. Ree-
palus mål är att utan ersättning till ägarna sänka vårdföretagens värde.
Det är lika omstörtande som löntagarfondsförslaget på sin tid. Det är
socialism som underminerar marknadsekonomin som välfärdens ut-
hålliga resurs. Vårdföretagaren Ruth Berglund får ta ut 7 000 kronor i
vinst om Reepalus vinsttak genomförs. ”Det säger sig självt att det inte
räcker för att återinvestera i företaget”, säger hon. Läs vidare

2   Bättre regelverk – hur är det möjligt?
Entreprenörskapsforum och Näringslivets Regelnämnd, NNR, arran-
gerar ett lunchseminarium den 12 januari med professor Cass Sun-
stein om dessa frågor. Cass Sunstein är professor vid Harvard Law
School och var tidigare rådgivare åt president Obama genom sin
roll som chef för vita husets Office of Information and Regulatory
Affairs (OIRA). Vid seminariet kommer Cass Sunstein att berätta
om sina erfarenheter från tiden som chef på OIRA och arbetet för
att skapa kostnadseffektiva regelverk, regelförbättringar och bety-
delsen av institutionernas utformning för detta arbete. Läs vidare

3   Säkrade beslut ska ge äldre rätt vård
Målet med beslutsstödet är att ge sjuksköterskor inom kommunal
vård ett stödverktyg för att kunna bestämma på vilken vårdnivå
äldre personer bör få vård när deras tillstånd hastigt försämras.
– En sak förvånade mig, och det var hur lite man inom kommunal
hälso- och sjukvård tidigare talat om hur en medicinsk bedömning
bör utföras, säger Fredrik Svensson, samverkansledare för södra
länsdelen inom Region Örebro län.
– Man har helt enkelt tagit för givet att alla sjuksköterskor redan
gör korrekta bedömningar utifrån det faktum att de är legitimerade
sjuksköterskor. I verkligheten innebär det att bedömningen blir
subjektiv och beroende av sjuksköterskans kompetens och tidi-
gare erfarenhet. Läs vidare

4   Kärnfamiljen på frammarsch
– Fler gifter sig, färre skiljer sig och det föds fler barn. Åtminstone
hos högutbildade grupper. En oväntad trend som delvis kan för-
klaras av mer jämställda relationer. Hos lågutbildade grupper ökar
däremot skilsmässorna. Men enligt forskare är det en tidsfråga
innan delat ansvar för hem och barn är en självklar norm och vi
kan se mer stabila relationer över hela befolkningen, menar den
danske professorn i sociologi Gösta Esping Andersen som är
verksam vid Universitat Pompeu Fabra i Barcelona.. Läs vidare

5   Hundratusentals ton mat kan räddas med bättre logistik
Varje år slängs nästan en kvarts miljon ton mat i Sverige inom in-
dustrin och detaljhandeln – helt i onödan. Det vill chalmersforska-
ren Kristina Liljestrand göra något åt.
Det är svårt att få grepp om hur omfattande matsvinnet i Sverige
är. Chalmersforskaren Kristina Liljestrand använder en illustration
med 23 000 lastbilar uppställda på rad – fyllda med allt onödigt
matavfall som varje år kommer från producenter, detaljhandeln och
hushåll. För att passera alla lastbilar måste man ta sig 43 mil, vil-
ket motsvarar sträckan mellan Göteborg och Södertälje Läs vidare

6   Mått på livskvalitet: BRP+
Tillväxtverket och Reglab har utvecklat BRP+, ett nytt breddat mått
som mäter utveckling och livskvalitet i svenska regioner. Värdet av
de ekonomiska aktiviteterna i samhället mäts traditionellt med hjälp
av BNP och den regionala varianten av detta mått – BRP (bruttore-
gionprodukten). Nackdelen med dessa mått är att de inte säger nå-
got om ifall produktionen är hållbar i ett längre perspektiv.BRP+ om-
fattar totalt 16 mätområden Läs vidare

XXX