Etiketter

, , ,

Ineffektivitet, fusk och bedrägeri inom en av våra viktiga frihetslagstiftningar ska (som i alla andra sammanhang) stävjas målmedvetet – och självklart också rättssäkert.

Regeringen har utsett Désirée Pethrus till särskild utredare för att se över assistensersättningen i socialförsäkringsbalken och delar av lagen om stöd och service (LSS). Syftet med uppdraget är att skapa en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling och mer träffsäkra insatser. Utredaren ska också se över att lagstiftningen främjar jämlikhet i livsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. (min kursivering)

Det betyder i klartext att besparingarna inte ska göras på brukare med relevanta behov.

Åsa Regnérs illa formulerade Regleringsbrev skapar frågor om och oro för regeringens och Soccialdemokraternas omsorg om den LSS som gagnar relevanta brukare effektivt och rättvist.