Ärende 9
Scenkonsthus för det fria kulturlivet
Kulturnämnden 2016-10-18
Ulf Lönnberg (KD), ersättare

Ersättaryttrande

Om jag hade haft rätt att rösta hade jag röstat enligt följande förslag:

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda intresset för ett scenkonsthus för det fria kulturlivet

Därutöver vill jag anföra följande:

Förvaltningen välkomnar i sitt svar en intresseundersökning för ett nytt scenkonsthus som enligt förvaltningen bör drivas av det fria kulturlivet. I ett nästa skede, om eventuellt beslut fattas att förverkliga ett scenkonsthus, bör särskilt fokus ligga på följande:

1   Fler arbetslokaler och scenutrymmen för scenkonsten
Förvaltningen redovisar sina mångåriga insatser för att stimulera och öka effektivt samnyttjande av lokaler. Dagens situation visar att nya vägar nu måste prövas. Fortfarande äts oskäligt stora delar av kulturbidragen upp av höga eller t o m outnyttjade lokalhyreskostnader.

Förvaltningens strävanden om lokalsamordning välkomnas av många fria aktörer men ett antal aktörer saknar ännu möjlighet eller vilja till att organisera adekvat och gemensamt resursutnyttjande. Därför måste nya modeller utvecklas som erbjuder aktörerna lokalsamordning som ger större utväxling på beviljade kommunala bidrag.

Den fria scenkonsten ska ha goda praktiska möjligheter att utvecklas brett och med stor variation över tid. Ett målinriktat scenkonsthus kan vara ett verksamt bidrag på vägen dit.

2   Rättssäker rågång mellan politik och scenkonst över tid.
Förvaltningen skriver att ett fritt scenkonsthus ska planeras och drivas av det fria kulturlivet.

I en sådan konstruktion riskeras att från start bygga in person- och kulturprotektionistiska låsningar som hämmar variation och nytänkande.

Ett nytt scenkonsthus bör därför drivas som en egen fristående förvaltning med särskilt utskott under kulturnämnden eller som kommunalt aktiebolag eller annan lämplig driftsform med ansvarsfördelning, resultatansvar och oberoende som anges i direktiven alternativt i bolagsordningen.

För tillsättande av verksamhetschef alternativt verkställande direktör bör exempelvis femåriga förordnanden tillämpas för att upprätthålla scenkonstens oberoende ställning till form, innehåll och kvalitet. Val av driftsform påverkar graden av ökad tillgång till kort- och långsiktiga klassiska, experimentella och utmanande scenkonstprojekt för staden och stockholmarna.

XXX