Etiketter

, , , , , ,

Kristdemokraternas budgetförslag inför 2017 är det mest kraftfulla när det gäller vitalisering av äldreomsorgen och rättvisare skatter för äldre.

KD möter de svåra utmaningar som äldre står inför samtidigt som partiet anammar friska äldres goda förutsättningar och tillvaratar det faktiska resurstillskott som aktiva äldre utgör på arbetsmarknaden och i det civila samhället.

Det är ett sundhetstecken som över tid tryggar sammanhållningen i samhället, i familjerna och över generationsgränserna.

1. Pensionsinkomster upp till 14.000 kr beskattas på samma sätt som arbetandes arbetsinkomster.
2. Höjt bostadstillägg (BTP) för pensionärer med 500 kronor för ensamstående och 300 kronor för personer som är sammanboende.
3. Förhöjt jobbskatteavdrag från 64 års ålder.
4. Den särskilda löneskatten för äldre tas bort.
5. Äldreboendegaranti för 85+ med rätt till hemtjänst och plats på ett trygghetsboende för den som så önskar.

I KD:s budgetförslag finns också större satsningar än i regeringens på polis, äldrevård och sjukhusvård.

Framtidens äldre
Äldrepolitik är så mycket mer än den goda äldreomsorg som vi alltid ska tillförsäkra behövande äldre. Det handlar om att utveckla och vidmakthålla ändamålsenliga kvaliteter för äldres värdiga och trygga vardag.

Utöver det ska äldrepolitiken möta de förväntningar och krav som gäller för framtidens äldre. Kairos Future har gjort fyra studier om morgondagens äldre, 1999, 2004, 2008 och nu senast 2012. Jag tolkar här den senaste rapportens 10 frågor och slutsatser.

1 Det behövs fler äldreboenden
För livsfasen som yngre äldre prövas många begrepp; Silver surfers, Seniorer, OPALS (Old peaple Active Lifestyle), MAPPIIES (Mogna Attraktiva Pionjärer). Det visar hur vi vill ge de aktiva och berikande äldre-åren adekvata benämningar. Det handlar inte om ett inaktivt skede i livet. Vi behöver omsorgs-, service- och boendelösningar för de som är kring 80 år men som inte behöver äldreboende eller hospis. Annars fortsätter den trista utvecklingen att det som var tänkt som äldreboenden förblir morgondagens hospis. När många behövande äldre väl kommer in på bidståndsbeviljat boende är de i så dåligt skick att de bara har ett par månader kvar.

2 Bättre och bättre dag för dag
För rekordgenerationen av pensionärerna och anhöriga blir nöjdheten med livet allt högre efter det att de fyllt 47 år. Stressen avtar och det blir mer tid över (det finns en nöjdhetsbotten mellan 35 och 45).  Av anhöriggruppen till pensionärerna anger 37% att de har tillräckligt med tid och och 36%  att de har tillräckligt med pengar. För den äldsta gruppen är tiden tillräcklig för 82% och pengarna för 54%. Det blir allt viktigare att med riktade bidrag se till att de sämst ställda pensionärerna inte lämnas i sticket.

3 Arbetar gärna längre
20% av pensionärerna födda 1937-47 säger i efterhand att de skulle ha gått i pension senare medan bara 7% säger att de borde ha gått tidigare. Det visar hur viktigt det är att dagens unga och medelålders förvärvsarbetande stimuleras till eget pensionssparande.

4 Det gäller att hålla kropp och knopp i trim.
I undersökningen ställdes frågan: När du tänker på ditt liv i framtiden, vad drömmer du om? Ordningsföljden på följande ord visar hur ofta de är nämnda. FRISK – HÄLSA – RESA – BARNBARN – EKONOMI – UMGÅS

5 Regelbunden medicinering
60% av rekordgenerationen medicinerar regelbundet. Men vi hanterar hälsan antingen dåligt eller för intensivt – sällan lagom. 40% tränar aldrig eller max en gång i månaden. Här finns mycket att göra i ett folkhäsloperspektiv med stora vinster i livskvalitet och stora besparing för kommuner och landsting.

6 Kraven på samhället växer
Önskan om rätten att INTE behöva bli omhändertagen av sina anhöriga är det som ökat mest från tidigare mätningar. Samtidigt har önskan om rättighet att få bli omhändertagen av sina anhöriga minskat. De anhörigas roll i vården är en känslig fråga och får inte p g a underlåtenhet bli större än vad någon av åldersgruppen vill och orkar.

7 Relationerna digitaliseras
51% av rekordgenerationen kommunicerar varje vecka med sin barn via sociala medier. Samtidigt visar andra undersökningar att det finns en andel äldre som lämnas utanför tillfredsställande tillgänglighet med myndigheter som via telefonsvarare hänvisar till hemsidor med klickalternativ. Det är en utveckling som åter lämnar en relativt liten grupp äldre i sticket. (Det är också viktigt att upprätthålla hög acceptans av kontantbetalningar.)

8 Kan vi lita på äldreomsorgen?
Endast 37% av rekordgenerationen tror att äldreomsorgen kommer att ta hand om dem när behoven infinner sig för anhöriggenerationen är siffran 35%.

9 Äldre i otakt med tiden?
Äldre beskrivs ofta som trångsynta och konservativa. Men pendeln svänger. Snart sagt alla undersökningar som granskats visar att generationen som är född 1985 och senare vänder den postmoderna trenden ryggen och vill istället ha starkare auktoriteter, mer trygghet och mer lojalitet istället för individualisering och frihet.

10 Tregenerationshushåll?
Om samhället har svårt att svara upp mot äldres krav kommer individerna att få lösa problemen själva. I ett sådant läge är det sannolikt en nackdel med svaga familjeband med många plastföräldrar, särbos och enmanshusåll. I andra länder ser vi redan en utveckling mot tregenerationershushåll. I USA är andelen 25-34-åringar som bor i hushåll med tre eller fler generationer över 20%.

KD:s äldrepolitiska budgetförslag inför 2017 banar vägen för en progressiv äldrepolitik som i framtiden gagnar alla åldrar. Snart är fyra- och femgenerationssamhället här. Näst intill varannan som föds idag kommer att uppleva sin 100-årsdag. Bra att de insikterna nu får genomslag som grund för en uthållig välfärdspolitik där generationer inte ställs mot varandra.