Novus mäter hur opinionen rankar de 10 viktigaste politiska frågorna. Inte så stora förändringar i augusti från förra mätningen i juni (inom parentes nedan)
De tio viktigaste politiska frågorna (andelen i procent)
1. Invandring/integration 61 (64)
2. Sjukvården 60 (60)
3. Skolan 57 (57)
4. Jobb/sysselsättning 43 (49)
5. Lag och ordning 43 (39)
6. Landets ekonomi 40 (46)
7. Äldreomsorg 38 (37)
8. Miljö och klimat 32 (33)
9. Boende 31 (34)

10. Pensioner 27 (27)

Av de 10 frågorna finns fyra frågor som borde uppmärksammas mycket mer i det som vi brukar kalla äldrepolitik. Det handlar om så mycket mer än äldreomsorg och ett nytt äldrepolitiskt engagemang i åtminstone fyra av de 10 rankade frågorna skulle vara bra för de äldre och till gagn och nytta för hela befolkningen i ett framtidsperspektiv.

1   PENSIONERNA

Väck intresse, kunskap och opinion kring de svåra och långsiktiga utmaningarna som pensionsfrågorna är. Engagera också ungdomarna i denna för oss alla så avgörande fråga.

Dagens ungdom har bättre förutsättningar än vad vi äldre hade att analysera och problematisera inkomster och trygghet under livets olika skeden. Idag skaffar ingen ett jobb för att behålla det hela livet. Alla vill och kan utvecklas, många gör flera karriärer inom helt skilda fackområden.

Den gamla fasta pensionsåldern vid 65 (som infördes i tid då medellivslängden låg under 65 år) är idag obsolet. Av de som föds idag kommer varannan att uppleva sin 100-årsdag. Det behövs ett intellektuellt generationsövergripande perspektiv på pensionsfrågan som inte har något gemensamt med det som var djärva reformer under industrialismens utveckling.

2   ÄLDREOMSORG

Väck intresse, kunskap och opinion kring de svåra och långsiktiga utmaningarna som morgondagens äldreomsorg kräver redan idag!I det korta perspektivet krävs omedelbar utveckling av adekvata och rättssäkra upphandlingskrav (till gagn för all offentlig upphandling) – privata utförare är mer flexibla än vad de offentliga med sina gammalmodiga, kollektivistiska detaljstyrning någonsin kan bli. Inom det offentliga OCH det privata äldreomsorgsutbudet krävs sakkunnig kvalitetssäkring. Och de privata aktörerna ska leva under juridiskt kompetent avtalsuppföljning.

Sverige kan utveckla äldreomsorgen på samma lönsamma sätt vi gjort som IT- och Musiknation.

3   BOSTÄDER

Större rörlighet på bostadsmarknaden genom slopad/mildrad ”flyttskatt”, främja kooperativt byggande av äldreboenden med särskilda gruppers intressen och krav), ökat byggande av äldreanpassade bostäder som passar alla åldrar.

4   INVANDRING/INTEGRATION

Likvärdig behandling av alla människor, livserfarenhet, normer och koder. Rättigheter OCH skyldigheter. Här bör seniorer delta konkret i integrationsprojekt lokalt och nationellt. Här har generationerna ett ömsesidigt politiskt välfärdsansvar för Sverige.

Se gärna min länk