Etiketter

, , , ,

___________________________________________________________
DET HANDLAR OM HUR VERKSAMHETSBIDRAG FÖRDELAS!
Se gärna också min kommentar till min reservation i Kulturnämnden den 9 juni -16:
Nej till politisk kvalitetskontroll i kulturen
Synd att kulturnämndsordf Roger Mogert (s) hemfaller åt korporativistisk och kulturpolitisk kvalitetskontroll som hör svunna tider till.
____________________________________________________________

Nu har Stockholms Kulturrapport 2016 som redovisar stort utbud, ökande medverkan och fler besök inom många verksamhetsområden.

Ett exempel på det är kulturpolitiskt fokus på läsning i olika medier, där ingår 20160615_112333´Lässatsningen´. Besök av förskolebarn har under året ökat med 8 procent och utlån av barnböcker har ökat med totalt 6 procent (jämfört med 2014). Utlåningen av e-böcker har ökat med 10 procent. Totalt hade bokbussen över 4 000 besök under sommaren (2015). Kista bibliotek utsågs till vinnare i den internationella tävlingen Public Library of the Year Award 2015.

Jag gratulerar gärna (S+MP+V+FI)-majoriteten till dokumenterat goda resultat. Desto viktigare att de i Kulturrapporten redovisade svaga punkterna åtgärdas.

MEN…
Majoriteten kultursatsade 2015 ca 1,26 miljarder kronor. Men utöver det satsade de med så vaga målbeskrivningar på kultursekreterare i stadsdelsnämnderna att vi i oppositionen sade nej till det initiativet. Några av stadsdelsnämnderna har heller inte lyckats redogöra för hur de praktiskt nyttjar denna nytillkomna resurs. På den punkten förväntar jag mig tydlig redovisning i nästa års Kulturrapport.

(S+MP+V+FI)-majoritetens gunstlingar får mer
Den 20 maj 2015 beslöt Kulturnämnden skandalöst att ge Fria Teatern ett stort verksamhetsbidrag utan att de inkommit med någon särskild ansökan.

Ur majoritetens beslut:
”- att Fria Teatern tillförs 700 000 kronor per år under 2015 och 2016.
– att senast den 31 augusti 2015 ska en plan inlämnas till kulturförvaltningen för hur stödet ska användas för att uppnå målet om ett bredare kulturutbud med fler samarbetspartners”

Mot detta beskrev vi i Alliansen sakläget i vår reservation:
”I Högdalen finns en levande kulturscen–Men beslutet såsom det nu formuleras är helt uppåt väggarna. Det bryter helt med principen om armlängds avstånd mellan politik och bidragsgivning. Här öppnar politikerna syltburken och delar ut generösa stöd till dem de själva tycker ska ha det. I de rödgrönrosas förslag tilldelas en ensam aktör totalt 1,4 miljoner kronor över två år utöver det kulturstöd man redan beviljats för sin verksamhet, utan att ha behövt ansöka om medel.” Ur Kulturnämndens protokoll för sammanträdet den 20 maj 2015

Konsekvensen blev att den kulturpolitiska fördelningspolitiken helt sattes ur spel.

(S+MP+V+FI)-majoriteten formar sin kultursyn på kvalitet
Roger Mogert(s) säger sig vill föra en mer långsiktigt kulturpolitik för att ”motverka risken för negativ projektifiering av stadens kulturutbud”. Men det är – rätt hanterat – inte negativt. Att som (S+MP+V+FI) ensidigt motverka ”projektifiering” leder till kvasi-institutionalisering. Det innebär att projektfinansierade kulturverksamheter får flera på varandra följande fleråriga projektbidrag som fjärmar bidragsmottagande kulturutövare från de initialt experimentella uttryck i ord och form som ursprungligen motiverade kommunal delfinansiering. Sådana verksamheter tenderar att fastna i löpande lokal- och personalkostnader som majoriteten av opportunistiska skäl inte är beredda att ompröva.

Dessutom tar sig (S+MP+V+FI) sig an den konstnärliga kvaliteten. Den 9 juni 2015 beslöt kulturnämnden om nya (kvalitets)kriterier för att få att bevilja kulturverksamhetsbidrag. I beslutet skriver de:

Riktlinjernas kriterium för konstnärlig kvalitet omformuleras enligt följande: ”… Störst vikt läggs på programverksamhetens konstnärliga kvalitet som bedöms av handläggare och referenspersoner. Förvaltningen bedömer bland annat den sökandes historik och meriter samt vilka kompetenser, erfarenheter, ambitioner och metoder som involveras i produktion och genomförande…”

Mot detta reserverade jag mig enl följande:
”Den rödgrönrosa majoriteten föreslår en ändring i bedömningsgrunden för Konstnärlig kvalitet genom att tillföra ett nytt kriterium; Historik. Ett Historik-kriterium som sorteras under konstnärlig kvalitet ger utrymme för godtyckliga tolkningar av en kulturyttrings idémässiga grunder eller problemställningars politiska fokus. Fel tillämpat kan ett sådant historik-kriterium hindra eller släppa fram aktörer med visst tankegods. I ytterst extrema fall är yttrandefrihets- och tryckfrihetslagstiftningen vägledande vid bedömning av ansökningar. Ett historik-kriterium med koppling till konstnärlig kvalitet öppnar för en förlamande stagnation istället för att främja de experimentella och nyskapande kulturyttringar som marknadskrafterna initialt inte kan bära.” Ur Kultsurnämndens protokoll för sammanträdet den 9 juni 2015

Kulturförvaltningen har uppdragit åt PWC att utvärdera de kulturstödssystem som infördes 2012-2013, den visar att stödgivningen motsvarade fyra av fem målsättningar (se SWECOS rapport).

Det finns alltså stor utvecklingspotential mot friare och mer nyskapande kultur i Stockholm. Det borde (S+MP+V+FI) ta fasta på istället för att främja sina gunstlingar.

Ulf Lönnberg
KDs gruppledare i Kulturnämnden i Stockholm