Etiketter

, , , , ,

Vårt demokratiska system angrips av inhemska och utländska totalitära utopister. Vårt demokratiska system riskerar att undergrävs av en undfallande och vilsen regering.

Lars Nicander, forskare och chef för asymmetriska hot och terrorismstudier vid Försvarshögskolan, påminner om hur Sovjetkommunism försökte infiltrera Socialdemokraterna under det kalla kriget och hur trotskister försökte ta över SSU på 1980-talet.

”Nu säger Nicander att bland det faktum att flera personer inom Miljöpartiet setts göra den hälsning med fyra fingrar i luften, som görs av medlemmar i det islamistiska mus- limska brödraskapet, är ett tecken på att allt inte står rätt till inom partiet.” (DN 22/4)

N Quo Vadis 1 med omslag i knäckebrödspapp (fanns i påkostad version med kohud

Quo Vadis 1, omslag i knäckebrödspapp (fanns i påkostad version med kohud)

Men redan i det kalla krigets första skeden fanns vaksamma forskare och filosofer som ville väcka det svenska folket.

I efterkrigstidens oro och förväntningar om nya folkhemsideal startade Alf Ahlberg kulturtidskriften Quo Vadis 1948. År 1927 hade han blivit lärare vid vid arbetarrörelsens folkhögskola i Brunnsvik och befordrades till rektor där 1932 vilket han var fram till sin pension 1959. Han var en stark kraft för höga bildningsideal inom arbetarrörelsen och i de breda massorna i allmänhet.

Mänsklighet vart leder din väg?
I detta ögonblick är allt möjligt – den största katastrof, som världshistorien känner, ja kanske vårt släktes undergång, men också bättre förhållanden än någon föregående tid bevittnat. Är det röda sken som står över horisonten gryningens eller aftonrodnadens? Endast eftervärlden kan ge svaret. Men hur det kommer att lyda beror av oss nu levande. Våra resurser är ojämförligt mycket större än alla föregående tiders, men därmed har också våra faror ökats.

Så inledde Alf Ahlberg sin programförklaring för den nya tidskriften. Han ville att Quo Vadis skulle vara ett led i strävandena efter att Öst och Väst inte längre skulle stå som skilda fientliga världar.

Idag vet vi att 2000-talets aningslösa undfallenhet – i synnerhet i Sverige – varken leder upp till Alf Ahlbergs eller den postmoderna världsbilden där totalitära ideologier och teokratiska utopier hålls borta från våra västerländska, svenska humanistiska värderingar och vår syn på den sekulära rättsstatens roll.

Det är idag alltför för många i Sverige som har svårt att ta till sig det faktum att
– vi åter måste rusta våra bildningsideal.
– vi måste våga stå för våra värderingar.
– vi måste försvara oss mot omstörtande infiltratörer med teokratiska statsbildningar som uttalat mål.
– vi måste försvara det demokratiskt uppbyggda rättssamhället
– vi nu måste nu kväsa och bekämpa totalitära utopister med statens våldsmonopol när så krävs.

Alliansens uppgift är nu att konstruktivt och kraftfullt samlas för att undanröja våldsverkande extremister i Sverige. Alliansen har potential att stoppa sveket mot de medborgare som drabbas av statens brist på ansvarstagande och rättssäkerhet som är grunden för allas vår sunda sociala trygghet.

Primärt måste vi fokusera på att terrorism fått en grogrund i Sverige. Men den är inte omöjlig att besegra. Kristdemokraterna har formulera ett åtgärdspaket på fem punkter.

1. Ge Säpo de resurser som de efterfrågar för att bättre kunna granska och kartlägga de nätverk och individer som i dag hotar vårt demokratiska samhälle.

2. Fördubbla den nationella insatsstyrkan och stärk insatskonceptets regionala förmåga i Stockholm, Göteborg och Malmö. Samtliga poliser i yttre tjänst behöver också utbildas i att hantera eventuella terrorattentat. På så sätt säkerställer vi att Sverige kan skyddas ifrån simultant genomförda attentat på olika platser.

3. Ge Forum för levande historia i uppdrag att påbörja ett landsomfattande upplysningsarbete på våra skolor om våldsbejakande islamism och dess brott emot mänskligheten. Ingen ska kunna gå i genom svensk skola utan att få kunskap om dessa illdåd.

4. Ge statlig hjälp till de mest utsatta kommunerna att upprätta fungerande avhoppar- och anhörigstödjande verksamhet som specifikt är inriktad mot den våldsbejakande islamismen, och som involverar de muslimska trossamfunden.

5. Döm den som ger sig av för att strida för terrororganisationer liknande IS för landsförräderi. Det måste vara kännbara straff för den som medverkar till terrorattacker mot civila.

Parallellt behöver vi vidta konkreta åtgärder på den kommunala nivån. De socialdemokratiska ledningarna för Stockholm, Göteborg och Malmö har alla misslyckats med sitt ansvar för att förebygga våldsbejakande islamism.

Därför säger vi Kristdemokrater i Stockholm nej till majoritetens (S+MP+V+FI) vaga extremist-strategi.

Stockholms stad behöver en strategi mot våldsbejakande extremism som är konkret och som kan fungera som en vägledning för stadens medarbetare, men majoritetens allmänt hållna skrivningar gör det svårt att göra skillnad i praktiken. Strategin fokuserar alldeles för lite på det konkreta arbetet riktat mot radikaliserade personer och på personer i riskzonen.

Erik Slottner (kd)

Erik Slottner (kd)

– Det är få som väljer mellan att gå med i AFA, Svenska motståndsrörelsen och IS. Trots det tydliggör inte strategin hur de olika våldsbejakande grupperna och deras miljöer skiljer sig åt, eller vilka olika åtgärder som kan vidtas för att bekämpa dem. Kristdemokraterna har krävt att strategin ska kategorisera de tre grupperna om vad som skiljer dem åt och vad som krävs för att motverka var och en av dem. Kring detta har vi dock inte fått något gehör, säger Erik Slottner, gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms Stadshus.

Han fortsätter:
– Det hade behövts mer av centrala riktlinjer och ett stadsgemensamt förhållningssätt. Vi vill också att imamers roll och ansvar för att bekämpa våldsbejakande islamistisk extremism behöver lyftas fram.

Kristdemokraterna anser också att det behövs en specifik avhopparverksamhet för de olika typerna av våldsbejakande extremism. Det duger inte att som den rödgrönrosa majoriteten hänvisa till en central verksamhet för avhoppare från grov kriminalitet i allmänhet. Fryshuset har exit-verksamhet för högerextrema, och det behövs liknande för våldsbejakande islamistiska extremister.

Med ett regeringsparti och med ett av de styrande partierna i stockholmsmajoriteten som befaras vara infiltrerat av islamistiska samhällsomstörtare och med kommunala S-ledningar som inte förmår sjösätta verkningsfulla åtgärder mot extremister räcker det inte med propagandistisk vänsterns retorik.

De stora ideologiska och humanistiska vägvalen kräver mod och konsekvens. Vi är politiskt skyldiga att också formulera konkreta svar till de som frågar: ”Mänsklighet, vart leder din väg?” Ty svar på filosofiska frågor kan inte vara helt frikopplade från politisk tillämpning. Det gäller lika väl inför dagens extremistiska påtryckningar som för det kalla krigets dåtida hot. Våra resurser är ojämförligt mycket större än alla föregående tiders, men därmed har också våra faror ökats.

Ulf Lönnberg,
gruppledare för kristdemokraterna i Kulturnämnden i Stockholm