Etiketter

, , ,

Alliansen har med rätta fördömt (S+Mp+V+Fi) :s klandervärda agerande i fallet Vasens vård- och omsorgsboende.

Det heter vård- och omsorgsboenden. Ingen annan hyresvärd – privat eller kommunal – kan tvångsförflytta boenden utan att vidta nödvändiga förberedelser, ge korrekt information och uppfylla avtalsenliga villkor.

20160223_100125

Foto: Ulf Lönnberg

Jag minns när min gamla mor kom in på vård- och omsorgsboende och det upprättades ett kontrakt. Hyreskostnaden fastställdes exempelvis utifrån nivån på hennes privatekonomi.

Vid inflyttningen besiktigades ”enrummaren” och vissa nödvändiga reparations- och underhållsåtgärder vidtogs.

Om jag minns rätt rådde en månads ömsesidig uppsägning med sedvanliga förbehåll för båda parter.

Majoriteten i Stockholm avser nu att lägga ner Vasas Vårds- och omsorgsboende utan att ha vidtagit några som helst möjliga handlingsalternativ under den tid de nu varit i majoritet – det handla om ett och ett halv år!

Äldre på vård- och omsorgsboenden ska inte behandlas som kollin i ett hyrlager där den betalda ytan är utbytbar mot en annan – som om det skulle handla om att upprätthålla utlovad hyreskostnad oavsett lokalitet.

Alliansen avvisar beslutet och konstaterar:

Det är beklagligt att den styrande majoriteten, snart ett och ett halvt år sedan maktskiftet, inte tidigare har kunnat prestera en alternativ planering trots att behovet har varit känt. I värsta fall ser vi att verksamheten på Vasen måste fortsätta trots vitesföreläggandet från Arbetsmiljöverket, i avvaktan på att ett alternativ kan tas fram. Det vore ändå att föredra framför beslut som riskerar att skapa ett underskott på äldreboendeplatser på Norrmalm.

Läs hela yttrandet från Alliansen, (längst ned i denna bloggtext)

Politikerna som har särskild möjlighet att förmå stadsdelens majoritetspolitiker att ompröva beslutet är:
Ordförande  Åsa Tillberg (V) asa_tillberg@hotmail.com
Ledamot Ulla Sjöbergh (S) 
ulla.sjobergh@stockholm.se
Ledamot Per Olof Scheutz Godin (S) 
scheutzgodin@gmail.com
Ledamot Anita Lindskog (S)  
ani.lindskog@gmail.com
Ledamot Gösta Fagerholm (S) 
stafager@yahoo.se, infolaget@yahoo.se
Ledamot Gabriella Mellstrand (MP) 
gabriella.mellstrand@gmail.com
Ledamot Johan Orrenius (MP)
 johan.orrenius@hotmail.se

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Kommunstyrelsens ekonomiutskott 2016-02-17

Ärende 7

Avveckling av Vasens vård- och omsorgsboende

Lotta Edholm (L)
Karin Ernlund (C) (e.y.)
Erik Slottner (KD) (e.y.)

Förslag till beslut

  1. Att avslå Norrmalms stadsdelsnämnds ansökan om att få avveckla Vasens vård- och omsorgsboende och säga upp hyresavtalet för avflyttning.
  1. Att anföra följande.

Att Vasen behöver byggas om eller ersättas för att komma till rätta med Arbetsmiljöverkets krav har varit känt en längre tid. Redan i äldreboendeplaneringen som behandlades våren 2014 framgår att omsorgsarbete inte får bedrivas på Vasen efter december 2017. Berörda förvaltningar har alltså getts en framförhållning på cirka fyra år att planera ett alternativ.

Tyvärr är det ännu oklart vad det alternativet är. Enligt äldreboendeplaneringen kan ett nytt vård- och omsorgsboende i Hagastaden stå färdigt cirka 2025. Det är alltså ett projekt som inte har något större sammanhang med föreliggande planer.

Det finns även ett antal andra oklarheter i det underlag som Norrmalms stadsdelsnämnd har gett till utskottet. Bland annat finns det ingen redovisning av alternativ till nedläggningen, till exempel en gradvis ombyggnad av lägenheter till Arbetsmiljöverkets krav, som har föreslagits av de anhöriga.

Nedläggningen av Vasen föreslås kompenseras med nyinrättade platser vid ett vård- och omsorgsboende vid Hornstull. Det är inte klart hur detta påverkar äldreboendeplaneringen för Södermalm, som ju står inför ett oförändrat behov av vård- och omsorgsboendeplatser fram till 2020, och som fram till 2030 behöver hundra nya platser. Det finns ingenting i den gällande äldreboendeplaneringen som tyder på att boendet vid Hornstull är tänkt att vara en fullgod ersättning till Vasen.

Även om behovet av äldreboendeplatser förväntas minska på Norrmalm så är tappet som nedläggningen av Vasen orsakar betydligt större än så. Faktum är att även om hela det nya äldreboendet vid Hornstull tas i anspråk för Norrmalms äldre så kommer inte det att helt kompensera för bortfallet.

Begäran från Norrmalms stadsdelsnämnd kan därför endast godkännas när nämnden redovisar hur man har tänkt lösa det bortfall av platser som blir konsekvensen av en avveckling, och varför alternativ till en avveckling har behövt uteslutas. Det är beklagligt att den styrande majoriteten, snart ett och ett halvt år sedan maktskiftet, inte tidigare har kunnat prestera en alternativ planering trots att behovet har varit känt. I värsta fall ser vi att verksamheten på Vasen måste fortsätta trots vitesföreläggandet från Arbetsmiljöverket, i avvaktan på att ett alternativ kan tas fram. Det vore ändå att föredra framför beslut som riskerar att skapa ett underskott på äldreboendeplatser på Norrmalm.
XXX