Etiketter

, , ,

Vi blir allt äldre och mer medvetna om hur vårt eget åldrande kommer att påverka oss ju längre tiden går. För 40-talsgenerationerna med gamla eller avlidna föräldrar ökar insikten om att man själv i senare skede kan få svårt att fatta rationella beslut för ens eget bästa. I många fall kommer våra barn och efterlevande tvingas göra svåra val och fatta smärtsamma beslut för vår räkning när det gäller vår vård och omsorg.

Själv har jag tömt ett dödsbo för första gången. Sedan dess har det blivit allt mer angeläget att märka, beskriva, vårda, spara, rensa och i stor omfattning kassera olika föremål. Det gäller att rationellt och känslomässigt befria både mig själv och andra från tvånget att städa, vraka och välja i oöverskådliga gömslen.

När det gäller kommande personliga vård- och omsorgsbehov kan vi på motsvarande sätt underlätta för oss själva och våra efterlevande på ett konstruktivt och kärleksfullt sätt. Då handlar det om att skriva en framtidsfullmakt så en anhörig eller annan person kan ta beslut för min räkning om och när jag tappat förmåga att fatta rationella beslut. Det handlar inte om förvaltare och goda män utan om en överenskommelse – bestyrkt via fullmakt – om att ha en ställföreträdare för beslut i frågor om mina egna vård- och omsorgsbehov.

I Justitiedepartementets promemoria Framtidsfullmakter, Ds 2014:16 (pdf 2 MB) står det:

”Genom den föreslagna lagen införs en ny typ av fullmakter, framtidsfullmakter, som är giltiga när en fullmaktsgivare på grund av psykisk störning, sjukdom, skada eller liknande förhållande är ur stånd att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser. Det är fullmäktigen som med stöd av ett medicinskt underlag ska avgöra när denna tidpunkt har inträtt. För att framtidsfullmakten ska träda i kraft ska därutöver krävas att den registreras hos överförmyndaren. Fullmaktsgivaren ska kunna villkora ikraftträdandet av en prövning i tingsrätt av hans eller hennes hälsotillstånd. Även fullmäktigen ska kunna få till stånd en sådan prövning när det behövs för att uppdraget ska kunna fullgöras på förutsatt sätt.”

På en enskild fråga om detta svarade justitieministern Morgan Johansson (3 juni 2015):

Jag delar uppfattningen att frågan inte ska fördröjas. Samtidigt är jag mån om att systemet med framtidsfullmakter blir bra, så att många kommer att använda sig av det. Arbetet är omfattande och det rymmer många komplicerade frågor. Ambitionen är att en proposition ska kunna lämnas till riksdagen under våren 2016.

Bra att man skyndar på. Detta är en reform som jag välkomnar för ökad värdighet och förståelse över generationsgränserna där vi inte sällan behöver hjälp på traven när vi ska tala om naturliga frågor som rör livets slutskede.

Jag vill dock särskilt nämnda att branschorganisationen Svensk Försäkring i sitt remissvar skriver

Trots den ytterligare analys och de justeringar som skett av tidigare förslag anser Svensk Försäkring att det fortfarande finns skäl att ifrågasätta förslagen ur såväl ett rättssäkerhets- som ett praktiskt perspektiv. Svensk Försäkring kan därför inte tillstyrka förslagen.

Självklart skall sådana rättssäkerhetsaspekter beaktas. Min förhoppning är att regeringen tar till sig kritiken och snarast arbetar fram ett genomarbetat förslag.

Vi lever redan i fyrgenerationssamhället (snart i femgenerationssamhället) med risk för stora beslutssvårigheter när det gäller vård och omsorg för vårt eget bästa den sista tiden. Dagens och morgondagens generationer har att fatta helt andra beslut än vad våra föräldrar hade när de skulle ta bästa möjliga beslut för sina. Möjlighet till rättssäkra Framtidsfullmakter behövs.