Etiketter

, ,

Vanliga löntagare betalar idag 52 procent av sin samlade inkomst i olika skatter.doldskatt

Svenskt Näringsliv visar i en undersökning att allmänheten tror att nivån är 34 procent. Det beror på att man bara räknar med de direkta skatter som syns på lönebeskedet. De indirekta skatterna, som arbetsgivaravgift och moms, är dolda för allmänheten trots att de likväl belastar hushållen. För varje två kronor man enligt undersökningen tror att man betalar i skatt, är den faktiska skattebetalningen tre kronor.modig

Aron Modig, KD-riksdagsledamot, bjöd idag in till seminarium där Svenskt Näringslivs rapport Underskattade skatter presenterades, den visar att både unga och äldre underskattar det faktiska skattetrycket.

Det är ingen slump att de direkta – i lönebeskedet synliga – skatterna har sjunkit medan de indirekta – de dolda – har ökat. Under mitten av 1970-talet fattades en rad överenskommelser mellan regeringen, oppositionen och arbetsmarknadens parter. Ett av resultaten var en förskjutning från den synliga inkomstskatten till den osynliga arbetsgivaravgiften. Arbetsgivaravgiften ökade från ursprungliga 3 procent av lönen då avgiften infördes 1960, till som mest 37–39 procent vid 1980-talets senare del. Sedan 2009 är avgiften 31,42 procent.

Det blir allt mer angeläget att påminna om den urgamla principen att det är svenskarna som har rätten att sig själva beskatta. Det gäller fortfarande. Till och med 1946 var det sambandet tydligt. Löntagarna betalade själva in sin skatt från den utbetalade lönen. Den logiska pedagogiken bröts i och med källskattens införande den 1 januari 1947. Arbetsgivarna blev då skyldiga att vid lönebetalning göra skatteavdrag för preliminär skatt och betala in beloppet till Skatteverket. Att hela lönen inte skulle vara den enskildes egendom har därmed fått fäste.

Politiker som hyllar medborgarnas samhällsengagemang och som vill stärka respekten för det politiska uppdraget bör omgående verka för en statlig utredning om hur och med vilka konsekvenser förfarandet med källskatten kan avskaffas. Löntagarna ska återfå medborgaransvaret att själva betala in sin demokratiskt beslutade skatt.

En annan skatt är arbetsgivaravgiften.

Den belastar den avkastning som löntagaren genererar och bör därför vara synlig på lönebeskeden. Borgerliga regeringar har övervägt att införa en sådan ordning i den offentliga sektorn men aldrig tagit steget fullt ut. De skulle ha varit ett uppfordrande exempel för de privata arbetsgivarna att följa. Flera av de mjukvaruföretag som levererar löneadministration har den funktion redan inbyggd i sina produkter, så beslutet ligger redan i händerna på många privata arbetsgivare.

Den nuvarande ordningen med allt lägre direkta skatter och ökande indirekta skatter (bilden ovan) vilseleder medborgarna allt mer. Enligt undersökningen underskattar idag 94 procent nivån på hushållens faktiska skatter. År 2003 var motsvarande siffra 86 procent. I så motto går utvecklingen åt fel håll. Skattetrycket har en viktig demokratisk koppling till medborgerlig frihet och individens sunda ansvarstagande. Stärkt kunskap om skatternas verkliga omfattning skulle underlätta väljarnas val om hur den ekonomiska politikens resurser bäst och samtidigt tillgodoser sociala behov och människors frihet.

Den italienska ekonomen Amilcare Puvianis (1854-1907) beskrev redan för 100 år sedan att i de framtida skattesystemen skulle en stor del av skattetrycket vara dolt för allmänheten. Och på 1970-talet uppmärksammade Bertil Ohlin att de svenska hushållens skattehöjningar doldes genom den indirekta arbetsgivaravgiften.

Med dolda förutsättningar ska vi inte bygga vidare på den moderna, uthålliga välfärdsstaten. Den ska byggas på grundläggande demokratiska principer om öppenhet och politiska visioner i en faktisk ekonomisk verklighet.

Dags för något av Allianspartierna att blåsa frisk luft under Decemberöverenskommelsen tunga våta filt. Börja med att i god tid före nästa val ompröva källskatten och påbörja det mödosamma arbetet att pedagogiskt beskriva arbetsgivaravgiften som den skatt den är. Underskatta inte väljarnas öppna sinnen.