Etiketter

, , ,

Den 11 mars presenterade Gustaf Fridolin och Jan Björklund, som det tycktes, en avgränsad överenskommelse om försök med betyg i skolan. Men de mörkade att Alliansen träffat en blocköverskridande ”Överenskommelse om Skolan” (ÖS) till 2020 om Nationella prov, Betyg och Tidigt stöd – och att Alliansen lovat att inte fälla regeringen i dessa skolfrågor.

Överenskommelsen om skolan (ÖS) in extenso

2015-02-11

Överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna.

Riksdagen ska under våren 2015 behandla ett antal förslag som rör målstyrning och utvärdering i grundskolan. Partierna är eniga om följande:

Nationella prov
De nationella proven genomförs, liksom i dag, i årskurs 3 (svenska och matematik), årskurs 6 (svenska, matematik och engelska) och årskurs 9 (svenska, matematik, engelska, NO och SO). De hittillsvarande obligatoriska nationella proven i årskurs 6 i NO- och SO-ämnena görs frivilliga och överförs till provbanken.

En översyn av de nationella provens omfattning, effekter och syfte genomförs. Målet är att i ökad utsträckning gå mot digitalisering och därigenom central rättning.

Betyg
Den i skollagen reglerade betygsåldern kvarstår som i dag, det vill säga från och med årskurs 6. En försöksverksamhet genomförs där skolor ges möjlighet att ge betyg från årskurs 4. Hela det nya betygssystemet utvärderas grundligt och redovisas i en kontrollstation inför riksdagen år 2020.

Skolverket samordnar försöket med betyg från årskurs 4 och ansökan om deltagande ställs av skolhuvudmannen till Skolverket. En förutsättning är att det finns intresse hos skolans ledning och lärare samt att samråd skett med föräldrar. Grundprincipen är att de ansökningar som kommer in ska beviljas om de uppfyller kriterierna. Skolverket ska verka för att försöksverksamheten pågår i skolor med olika elevsammansättning och att en lämplig geografisk spridning sker. Skolverket kan bevilja deltagande i försöksverksamheten för högst en fjärdedel av skolorna inom en ansökande skolhuvudman, och för högst 100 deltagande skolor totalt i hela landet. I de årskurser där betyg ges upphävs skyldigheten att utfärda IUP/skriftliga omdömen. Försöket påbörjas senast under 2017. Försöksverksamheten följs och utvärderas löpande av Skolverket eller annan myndighet. Särskilda budgetmedel anslås till försöket.

Tidigt stöd
Kunskapsmål i läsning och obligatoriska bedömningsstöd i svenska och matematik införs i årskurs 1. När grundskoleutredningen slutbetänkande avlämnats kommer partierna föra samtal om den fortsatta processen i de frågor som avhandlas i utredningen rörande förstärkt tidigt stöd.

Övrigt.
Denna överenskommelse gäller till och med kontrollstationen 2020. Innehållet i överenskommelsen kan förändras dessförinnan om alla partier är eniga om det. Reformer genomförs i den takt som ekonomin tillåter. Regeringen avser vidare att inbjuda till samtal om grundskolans timplan, mot bakgrund av det av Skolverket avlämnade uppdraget om ny reglering av timplanen. Allianspartierna bekräftar att man avser delta i sådana samtal.

XXX