VÄLKOMMEN ATT DELTA
Vi behöver en ny äldrepolitik att gå till val på 2018. Jag arbetar nu med att uppdatera och komplettera de punkter som ingick i min personvalskampanj inför förra valet. Jag svara på ALLA förslag, inlägg och frågor. Använd kontaktformuläret längst ned.

Äldrepolitiken får allt större utrymme i massmedia. Senaste exemplet är debattartikeln Vem vill jobba äldreomsorg? (SvD)  

Manifest
(senaste uppdatering 17/12 2014 – uppdatering pågår fr o m 31 aug 2015 )

Äldrepolitik är mer än äldreomsorg

Åldersdiversitet
Två-åringar är mer lika varandra än vad tonåringarna är. Unga vuxna börjar forma sina liv utifrån tidens trender, egna förväntningar och olika behov. Och högre upp i åldrarna blir skillnaderna ännu större. Äldre kan inte buntas ihop som om de vid fyllda 65 år plötsligt skulle få samma behov och förväntningar. Faktum är att de flesta har många friska år framför sig med både förvärvsarbete och nya livsprojekt. Faktum är också att äldre drabbas av krämpor, ofrivillig ensamhet och kroniska sjukdomar. Dessa variabler utgör den åldersdiversitet som politiker har att förhålla sig till och den har långt större spännvidd idag än för bara 20 – 30 år sedan.

Äldreomsorgen, i vid mening, ska vidareutvecklas och kvalitetssäkras i linje med adekvata ledningssystem. Påvisade misstag, fel och upprepat slarv måste stoppas. Den äldre ska ha lika god tillgång till geriatriskt vård som barn har till pediatrisk vård.

Samtidigt ska äldrepolitiken undanröja hinder för äldre som väljer att arbeta vidare eller som på andra sätt har ett aktivt liv hemmavid och och ute i det civila samhället. Det handlar om regelverk och attityder. I yttersta fall om att bekämpa åldersdiskriminering.

> 1.  Lika skatt på pension och lön
För detta har jag stort stöd av experter, pensionärsorganisationer
och Skattebetalarnas förening. Mitt finansieringsförslag
1. höjd skatt på alkohol
2. höjd skatt på tobak – med skatt på snus och cigaretter
3. Öronmärkt avkastningskrav från spel och dobbel
Frågan utvecklar jag i artikeln
Åldersdiskriminerande pensionärsskatt

> 2.  Studiestöd till och med 61 år

> 3.  Ingen reavinstbeskattning för äldre
För detta har jag stort stöd av experter, Folksams välfärdsanalytiker,
pensionärsorganisationer och bostadsägarna.
Frågan utvecklar jag i artikeln
Ingen flyttskatt för 65+

> 4.  Utveckla RUT-tjänsten till att innefatta IT-stöd i hemmet

> 5.  Stärk sjukvården för äldre

> 6.  Äldreboende utan biståndsprövning för den som vill och som fyllt 85 år

> 7.  Bemanning på demensboenden enligt nationell bemanningsnorm
För detta har jag stöd av forskning på Äldrecentrum, pensionärsorganisationer och åtskillga som kontaktat mig Frågan utvecklar jag i artikeln
Gärna robot men först 1,1 vårdpersonal

> 8.  Tillgänglighet till hela samhället – de äldres mänskliga rättighet
Omfattar fysiskt tillgänglighet och tillgänglighet till ideella, sociala och kulturella aktiviteter. Tillgång till information via t.ex. ITK teknik blir allt viktigare för äldre – men de som ännu inte valt att använda tekniken får inte utestängas.

> 9.  Stärk arbetet mot åldersdiskriminering

> 10.  Inrätta en Äldreombudsman/Rättssäkrare GODA MÄN
(enligt finsk modell)