Jag går i bräschen för en bräddad äldrepolitik som är mer än äldreomsorg.
Vi måste självklart vidareutveckla äldreomsorgen och samtidigt fokusera på förväntningar och behov hos alla de äldre som väljer att arbeta några år och som på olika sätt är aktiva hemmavid och och ute i samhället.

> 1.  Lika skatt på pension och lön
För detta har jag stort stöd av experter, pensionärsorganisationer
och Skattebetalarnas förening. Mitt finansieringsförslag
1. höjd skatt på alkohol
2. höjd skatt på tobak – med skatt på snus och cigaretter
3. Öronmärkt avkastningskrav från spel och dobbel
Frågan utvecklar jag i artikeln
Åldersdiskriminerande pensionärsskatt
> 2.  Studiestöd till och med 61 år
> 3.  Ingen reavinstbeskattning för äldre
För detta har jag stort stöd av experter, Folksams välfärdsanalytiker,
pensionärsorganisationer och bostadsägarna.
Frågan utvecklar jag i artikeln
Ingen flyttskatt för 65+
> 4.  Inrätta en Äldreombudsman/Rättssäkrare GODA MÄN
> 5.  IT- och datastöd i hemmet
> 6.  Äldreboende utan biståndsprövning för den som vill och som fyllt 80 år
I Almedalen anslöt sig KDs partiledning till mitt förslag (fr o m 85år)
> 7.  Bemanning på demensboenden enligt nationell bemanningsnorm
    
För detta har jag stöd av forskning på Äldrecentrum,
pensionärsorganisationer och åtskillga som kontaktat mig
Frågan utvecklar jag i artikeln
Gärna robot men först 1,1 vårdpersonal