Min kommentar till
Friskolornas riksförbunds yttrande över betänkandet Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet (SOU 2013:79)

Med krystade skrivningar som målar upp allehanda hot mot medlemsföretagens affärshemligheter och deras löpande marknadsagerande avstyrker Friskolornas riksförbundet vad som anförsförs om stärkt meddelarsskydd för skolans personal.

Stora delar av de företagshemligheter som förbundet exemplifierar med och som de befarar ska komma till konkurenters kännedom är fakta och informationer som i företagsammanhang rutinmässigt hålls inom styrelsen intill dess vidare åtgärder kräver offentlig publicering under ordnade former. Friskolornas riksförbund gör ingen hållbara preciseringar den punkten.

Frågan Friskolornas riksförbund har att analysa är sin syn på konsekvenserna av att medlemsföretagens anställda genom sina arbetsgivare har uppdraget att utbilda skolpliktiga elever och att de därmed är aktörer i ett offentligt uppdrag.

Privata företag och idéburna organisationer som utförare i den offentliga sektorn främjar metodutveckling och effektivitet och är ofta kopplat till personliga engagemang i verksamheternas syften och mål. I den moderna välfärdsstaten bejakar vi valfrihet, mångfald och politiskt ansvarstagande. I denna eviga utvecklingsprocess behövs alla goda krafter.

Det borde ligga också i Friskolornas riksförbunds eget intresse att inta en position som är sakligt grundad och som ligger i linje med allmänhetens och elevföräldrarnas rättsmedvetande.

Öppenhet om företagsamhetens mål och medel och och transperens i den dagliga verksamheten är för de privata utförarna i offentlighetens tjänst en grundläggande förutsättning för att upprätthålla förtroendet över tid.