ULF LÖNNBERGS NYHETSBREV 14 MAJ 2014
Nyhetsbrevet är min privata verksamhet som speglar mitt samhällspolitiska
intresse med fokus på företagsamhet, generationsgemenskap och kultur
som – var för sig och tillsammans – är viktiga grundvalar för livskraftig mark-
nadsekonomi och uthållig välfärd.
Sändlistan används enbart för detta brev och lämnas inte ut.
Vill du inte ha brevet – tala om det i svar på detta mail.
______________________________________________________________
201304


​​​

 

Ulf Lönnberg om
Lika rättigheter för digitala invandrare och infödingar
Äldre som inte använder dator har samma rättigheter som de som är upp-
kopplade – publicerade på Sourze.se den 14 maj
______________________________________________________________
1     6 av 10 svenskar vill öka mångfalden på jobbet
2     Kollegors sjukfrånvaro påverkar den egna
3     Bidrag till regional tillväxtpolitik – Riksrevisionen kritisk
4     Barns vardag online
5     Kidsen visar vägen
6     Hur ska integrationen gå till när vi aldrig möts?
7     GÅ OCH SE: Unika bilder av livet i Stockholms län
_____________________________________________________________

1     6 av 10 svenskar vill öka mångfalden på jobbet
Var tredje svensk, 31 procent, har ingen eller ganska liten erfarenhet av att ar-
beta tillsammans med kollegor med ett annat etniskt ursprung, visar undersök-
ningen. När det gäller att jobba med kollegor med annan religiös övertygelse än
den egna uppger nära hälften, 49 procent, att de inte har någon eller ganska li-
ten erfarenhet. Viljan att göra något åt den bristande mångfalden i arbetslivet är
dock stor att döma av undersökningen. Sex av tio svenskar, 60 procent, vill att
det ska tas hänsyn till mångfalden vid rekryteringar. Siffran är ännu något högre
bland chefer, 63 procent. Läs mer

2     Kollegors sjukfrånvaro påverkar den egna
I Göteborgs kommun infördes på försök ett uppskjutet krav på läkarintyg för
hälften av befolkningen. De som krävdes på läkarintyg först efter 14 dagar istäl-
let för efter 7 dagar ökade sin sjukfrånvaro. Rapportförfattarna finner att även de
som inte omfattades av förändringen var mer sjukfrånvarande.
Läs mer

3     Bidrag till regional tillväxtpolitik – Riksrevisionen kritisk
Granskningen visar också att delar av regeringens styrning upplevs som otydlig, bå-
de vad gäller reglering och fördelning av medel till länen. Dessutom är den uppfölj-
ning som görs mer av beskrivande karaktär snarare än en redovisning av insatser-
nas resultat i förhållande till målen.
Tanken med det decentraliserade ansvaret var att det skulle leda till ett effektivare
genomförande av den regionala tillväxtpolitiken men den bristfälliga uppföljningen
gör det svårt att veta om så är fallet.  Läs mer

4     Barns vardag online
Bris rapporten Barnen, Bris och it 2014 innehåller exempel från barns och ung-
domars egna berättelser om sin vardag online. Här finns ett urval av problem
som barn och unga upplever på nätet med konkreta exempel från barnen, för-
klarande texter, och jämförelser med statistik om barns och ungas medievanor
från Ungar & medier 2012/13. Läs mer

5     Kidsen visar vägen
När Sveriges Television köper in tv-serier riktade mot ungdomar köper de bara
webbrättigheterna, eftersom de vet att de unga föredrar playtjänster. Mina egna
barn kan titta på YouTube på samma sätt som äldre binge-tittar på tablå-tv.
Tablå-teven är snart lika död som tv-monopolet är. Läs mer

6     Hur ska integrationen gå till när vi aldrig möts?
Vi måste helt enkelt få fler möjligheter till interaktion om vi ska få till verklig inte
gration. Och sådan interaktion genererar också mycket kreativitet, kunskap och
nytänkande. Debattinlägg från ledarprogrammet LärOlika

6     GÅ OCH SE: Unika bilder av livet i Stockholms län
Lyftkranar, surdegspizza, pridehundar och tiggare. Så ser det ut när stockhol-
marna skildrar vardagslivet i regionen. Museet fick in fler än 1300 bilder till foto-
tävlingen Samtidsbild hösten 2013. Nu visas resultatet i en ny utställning.
26 april – 5 oktober 2014. Fri entré! Stockholms länsmuseum, Sickla

XXX