På förekommen anledning gör jag följande klargörande:

PRO har beställt en utredning ”Rättvisa skatter! – om beskattningen av arbetsinkomster och pensioner” av Lars-Olof Pettersson på Rådhusgruppen AB.  Det är utifrån den utredningen som pensionärsorganisationerna, jag själv (i min artikel Åldersdiskriminerande pensionärsskatter) m fl drar slutsatsen att ”i inget annat land” är skatten på pension högre än skatten på lön. Utredningen visar att i 17 jämförbara länder beskattas pensionärer lägre än löntagare.

Den som hävdar att pension och lön beskattas olika i många länder har rätt.

Men den som hävdar att pension beskattas högre än lön också i andra länder än Sverige bör ge ett eller flera exempel som styrker det påståendet.

I utredningens kapitel 6 ”Beskattning av arbetsinkomster och pensioner i 18 länder” ställs frågorna:
”Hur ser det ut i andra länder? Beskattas pensioner och arbetsinkomster olika i olika länder? Finns det särskilda skatteavdrag för pensionärer eller jobbskatteavdrag, liknande det svenska, i andra länder?”

Jag citerar vidare nedanstående två stycken ur rapportens kapitel 6:
Regeringen har i en PM från den 14 september 2009 hävdat att ”det finns ett antal länder som, precis som Sverige, har en skattelättnad (jobbskatteavdrag) på arbetsinkomster i syfte att göra det mer lönsamt att arbeta”.

Den genomgång som regeringen gjorde var emellertid ofullständig, i vissa avseenden missvisande och gav inte någon klarhet i hur pensioner respektive arbetsinkomster beskattas i respektive länder. Man bortsåg i regeringens PM helt från de särskilda avdrag som pensionärer var berättigade till. Det har alltså funnits ett behov av att ta reda på hur det faktiskt förhåller sig, hur beskattningen i olika länder ser ut för löntagare och pensionärer.

I anslutning till den sammanfattande tabellöversikten framhålls följande:
Katharina Wesolowski [som gjort studien, min anm] sammanfattar med följande formulering i sin studie: ”Sverige är det enda av de jämförda länderna där pensionerna genomgående belastas högre än arbetsinkomster.”

De undersökta länderna är:
Australien, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland, USA och Österrike

Hela rapporten finns på
http://www.pro.se/pension/Publikationer/?id=7983&epslanguage=sv
”Rättvisa skatter – om beskattning av arbetsinkomster och pensioner”