åldersderv

Åldersdiversitet
   Under livets olika skeden är individens behov specifika för olika utvecklingsfaser, med olika förväntningar och visioner och med allt mer och fler erfarenheter som ständigt ger individen allt större referensramar. I alla dessa livsskeden har människan ett okränkbart värde.
Inget livsskede är mindre angeläget än något annat. Alla livsskeden har sina specifika förutsättningar.
Det lilla barnets, exempelvis treåringens, värnlösa tid kräver omvärldens specifika omsorg och konkreta resurser. Men redan sedan tidiga tonår breddas behoven och är då allt mer profilerade för varje individ. Senare i livet har dessa som vuxna och därefter som friska äldre och äldre med specifika behov andra förväntningar på livet. För äldre-äldre ökar underhand behovet av omsorg och omhändertagande. Med nutida kunskapen framstår kollektivistiska lösningar över tid som passé.
   Äldrepolitik måste bli mer än äldreomsorg. Det handlar om arbetsliv, livslångt lärande, obsoleta åldersgränser, kulturupplevelser, alternativt tillgänglig samhällsinformation i en digitaliserad värd och riktade resurser till de mest utsatta.
>>> Om detta talar jag på Seniorförbundets medlemsmöte den 20 mars kl 13.00 på Café Utsikten, Rhensg, Sthlm