BRYSSELDEKLARATIONEN antogs vid (ESU:s) Europeiska Seniorunionens 7:e valkongress den 7 – 8 november 2013 i Bryssel

”Tillsammans framåt mot ett äldrevänligt samhälle”

”Demographic change won´t come overnight, but will come with might”
”Der demografische Wandel kommt nicht uber Nacht, aber er kommt mit Macht”

”De demografiska förändringarna sker inte över en natt, men det blir mäktiga förändringar” (Angela Merkel)

De demografiska förändringarna är en av vår tids stora utmaningar för Europeiska Unionen, dess medlemsstater och medborgare. Denna utveckling – med ökande äldrebefolkning och minskande födelsetal – kunde märkas redan för flera tiotal år sedan. Men först nyligen har dessa åldersförändringar av befolkningen blivit en fråga för diskussion och beslutsfattande på flera olika politikområden. Regeringar och politiska beslutsfattare på alla nivåer, intresse-organisationer, civilsamhällets aktörer och enskilda har nu ett gyllene tillfälle att verka tillsammans för att möta de nya behov och nya möjligheter som befolkningens åldrande för med sig.

EU:s grundidé ifråga om personer med ett långt liv uttrycks klart och bestämt i artikel 25 i Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna:’Unionen erkänner och respekterar rätten för äldre att leva ett värdigt och oberoende liv och att delta i det sociala och kulturella livet’.* Var och en, oberoende av ålder, kön och omsorgsbehov, har rätt till de grundläggande fri- och rättigheter som förankrats och införts i talrika nationella och internationella lagar, politiska handlingsprogram och bestämmelser.

ESU betonar att ett äldrevänligt samhälle står för mer än enbart planering och tillskapande av olika serviceutbud och -strukturer för äldre människors särskilda behov. Utvecklingen av ´äldrevänliga samhällen´ som ´samhällen för ett långt liv´ innebär, att långt-liv-perspektivet då den enskildes liv stakas ut måste integreras på livets och politikens alla områden.

ESU påkallar ett äldrevänligt samhälle, som grundas i en positiv inställning till åldrande där alla åldersgruppers värde erkänns. Seniorunionen betonar, att äldre människor skall visas samma aktning som den som kommer andra medborgare till del. Äldre personer måste få erfara, att de liksom andra bemöts värdigt och respektfullt av såväl myndigheter som medmänniskor. I ett äldrevänligt samhälle utformas serviceutbud och -strukturer till stöd för varje ålderskategori och befolkningsgrupp – så att alla aktivt kan delta i det kulturella och sociala livet, så att alla och envar kan dela med sig av och utveckla sina kompetenser, så att alla kan erhålla behövligt skydd och understöd liksom möjlighet till självbestämmande, så att solidariteten mellan åldersgenerationerna främjas, och så att självförverkligande och väl-befinnande kan stärkas.

Äldre människor är tveklöst en tillgång för samhället, och ESU uppmanar därför alla europeiska institutioner att erkänna detta värde och att verka för att stärka solidaritetsbanden mellan generationerna, detta som en ”nyckel” till att övervinna dagens finansiella och sociala kriser och till ett i grunden äldrevänligt samhälle.

ESU välkomnar sålunda strategier och åtgärder som leder till ett äldrepositivt EU och stärker den sociala samhörigheten. Europa 2020-strategin för smart, hållbar och inkluderande till-växt erbjuder i många avseenden möjligheter att utforma insatser som motsvarar äldre personers behov och att påskynda genomförandet av nya processer, produkter och tjänster som elektronikstödd hälsovård
(e-health), informationsteknologi (ICT), utveckling och förbättring av allmänna kommunikationsmedel, mm. Ett mera tillgängligt serviceutbud och ökad effektivitet och hållbarhet i våra vård- och omsorgssystem ger äldre människor möjlighet till ökad livskvalitet och förbättrad hälsa.

Som extra behjärtansvärd ser ESU situationen för dem som risken för fattigdom och behovet av långvarig vård och omsorg gör särskilt utsatta. Ålder och vård- och omsorgsberoende får inte vara ett skäl för att inskränka varje individs omistliga mänskliga fri- och rättigheter, så som de allmänt erkänts i internationella normer och upptagits av demokratiska institutioner.

ESU konstaterar att alla åldersgenerationer tydligt präglas av levnadsförhållandena i den tid de själva lever och att deras respektive livssituationer som en följd av detta skiljer sig. Därför bör också varje generations specifika livsbetingelser noteras och en intresseförlikning mellan generationerna sökas.

ESU uppmanar EU, medlemsstaterna och regionerna,
– att bemästra sedvanan att avhandla frågor enbart kortfristigt, så att istället konsekvenserna på längre sikt av det politiska agerandet kan identifieras;
– att i händelse av regeringsbyte respektera tidigare lagligt gjorda avtal och beslut, efter-som långtidsplanering är en förutsättning för varje positivt fortskridande;
– att iaktta att den demografiska situationen kan påverka olika åldersgrupper olika, vilket också medför förpliktelsen att åstadkomma en balansering av olika intressen;
– att inbegripa äldre medborgare (seniorer) i alla politiska frågor och särskilt i sådana över-väganden och avgöranden som direkt berör dem;
– att inse att politiska förutsättningar måste skapas för att varje individ – med stöd av utbildning och tryggad ekonomi – ska kunna ta ansvar för sin egen situation och för sin sociala omgivning.

ESU anmodar alla regeringar, myndigheter, tjänsteföretag, forskare, föreningar och organisa-tioner i civilsamhället, massmedier och medborgare: Ta itu med detta!
__________________
*1 Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (2000, Europeiska Unionens officiella tidning, C364/14).
_ _ _ _ _
Deklarationen är översatt av Leif Hallberg från Brysseldeklarationens tysk- och engelskspråkiga originalversioner.