Kommuner med mindre än 10 000 invånare är nu cirka 75 till antalet, men år 2020 kommer de att vara cirka 100 och år 2030, då de bedöms härbärgera mindre än 4 procent av landets befolkning, cirka 115 (samtidigt som Stockholm och andra storstadregioner står inför en kraftig befolkningstillväxt). Glesbygdskommuner med strukturproblem kan normalt vinna mycket på att samarbeta med varandra, men detta kan även gälla för andra kommuner. I rapporten föreslås att genom ändringar i Kommunallagen på ett bättre sätt än i dag möjliggöra för en kommun att överlämna ansvaret för vissa verksamheter till en annan kommun, eller motsatsvis att utföra uppdrag och tjänster åt en annan kommun. Dags att finna former för samverkan