Etiketter

, , ,

1.     Varje människa har ett okränkbart värde

Människans unika värde måste försvaras och stärkas från livets början, i livets alla olika situationer och till livets slut.

Hur tillämpar vi detta idag när våldet människor emellan ökar? När mobbing och pennalism i skolor och på arbetsplatser inte visar tecken på att avta? När sjuka och gamla ängsligt söker en plats i vårdens långa operationsköer och människor plågas av oro i livets slutskede?

2.     Kristdemokratin står på kristen och demokratisk grund
Den moderna demokratin är den bästa styrelseformen men är också den ofullkomlig. Människan har såväl kroppsliga och själsliga som andliga behov. Kristdemokratin tar sin utgångspunkt i denna helhetssyn på människan.

Ett politiskt parti ska inte och kan inte vara kristet, lika lite som ett hus, en bil eller ett partiprogram. Endast människor kan vara kristna eller troende. Däremot kan ett parti bygga sin ideologi på de kristna värderingar som formulerats och prövats under årtusenden.

3.     Med frihet följer personligt ansvar
En central tanke i kristdemokratin är att individens personliga frihet måste paras med individens personliga ansvar. En ohämmad liberalism leder lätt till frihet för den ene men ofrihet för den andre. Bristande hänsyn människor emellan motverkar ett sunt socialt klimat och sargar hela samhällskroppen.

4.     Beroendet av andra människor
Som individer lever vi inte isolerade, var och en på sin ö i ett hav av människor. Kristdemokratin erbjuder ett bättre alternativ, personalismen, än såväl individualismen (varje människa bryr sig bara om sig själv) som kollektivismen (var och en är bara en liten kugge i ett stort samhällsmaskineri).

Vi människor står i ett ömsesidigt beroende och behöver varandra. I den personalistiska människosynen är gemenskap med andra naturligt för människan. Personalismen uppmuntrar till stöd och hjälp av varandra och, som en följd, till kamp mot orättvisor. Girighet och slösaktig materialism är det goda livets fiende och måste därför motverkas.

5.     Människokärlek och solidaritet
Det är skillnad mellan klassorienterad solidaritet och kristen solidaritet. Den senare bestäms av det faktum att vi är människor, personer, inte av att vi tillhör en viss nation, kultur, klass, religion eller sexuell läggning.

Med kristen etik och solidaritet känner kristdemokratin inga nationella eller kulturella gränser. Den står upp för svaga och utsatta, politiskt förtryckta, flyktingar från hungersnöd och naturkatastrofer – och då efter fördelningsprincipen ”mest till dem som har minst”. Människokärlek, humanitet och solidaritet är kristdemokrati i praktisk handling.

6.     Beslut på lägsta och bästa nivå
Politiska beslut ska fördelas med stöd i den så kallade subsidiaritetsprincipen. Det innebär att beslut ska fattas underifrån och uppåt, på lägsta möjliga effektiva nivå. Obs – inte bara lägsta möjliga utan också effektiva nivå.

Staten bör i huvudsak svara för kompletterande stöd och ge stort utrymme för civilsamhället och naturliga gemenskaper att själva fatta beslut.

7.     Förbruka eller förvalta
Ett gott förvaltarskap är ett grundvärde i kristdemokratin. I Sverige och andra välfärdsländer behöver vi en mer ansvarsfull livsstil än konsumtionssamhällets slit-och-släng-slentrian. Förbrukarsamhället måste ersättas av ett förvaltarskapssamhälle.

Det är livsavgörande att vi rätt förvaltar miljön, luft, vatten, mineraler, växtlighet och djurliv. Det är förstås lika viktigt att klokt förvalta samhällets ekonomi: kapitalet i företag, fonder och mänskliga resurser och framsynt stödja entreprenörskap. Ansvaret, själva grundbulten i förvaltarskapet, är både personligt och gemensamt. Vårt övergripande ansvar är att överlämna en planet möjlig att leva på och att säkerställa en hållbar samhällsekonomi.
XXX