1. Jag tycker att Patrik Lindenfors fakta måste tas på allvar. Om och när något av partierna driver denna fråga tror jag att allmänheten kommer att vara avvaktande. Men sannolikt kommer partiledningarna att välja ett mer progressivt anslag och balansera på slak lina för förslaget. En svaghet i Lindenfors argumentation är att han okritiskt hänvisar till att vi redan idag har olika åldersgränser som styr (hindrar och öppnar för) ungdomars handlande över och under nuvarande myndighetsålder.

    Om frågan om 16-års rösträttsålder ska utredas tycker jag att det ska kopplas samman med en granskning och utvärdering av effekterna att vi idag har en myndighetsålder som i realiteten undergrävs av diverse särregler (exempel finns i Lindefors artikel). Direkt inställer sig ju frågan: Ska man vara valbar vid 16-års ålder eller inte – och varför eller varför inte.

    Min koppling till 70+ beror på att jag tycker det finns ett principiellt samband och att den gränsen ofta glöms bort. Medelålder och äldre människors kapacitet ökar ju också över tid. Återstår att se om detta blir något som dyker upp i inför valet 2014.