Åsa Regnér (S) tar för lätt på Regleringsbrevet om assistansersättning

Taggar

, , ,

I en välfärdsstat som vår ska de svagaste och mest utsatta männiksorna inte lämnas i sticket.

I SvT Godmorron Sverige  (25/10 kl 7:15) diskuterades Socialdepartemen-tets Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Försäkringskassan.

Åsa Regnér tar för lätt på sina Regleringsbrev

Åsa Regnér (s)

Under rubriken ”1 Mål och återrapporteringskrav” fastställs bl a att ”Försäkringskassan ska bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen”. Därefter preciseras inom vilka ramar detta ska ske.

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér slår ifrån sig; ”Vi har inte skickat ut ett sån´t regleringsbrev heller”. Med det har hon. Regleringsbrev är departementens tunga verktyg för att styra statliga myndigheter. Regleringsbrev skapaar konsekvenser och sådana kan inte undvikas eller i efterhand urskuldas genom att skylla på diffusa formuleringar.

Skrivningen är illa formulerad ty målet att minska antalet timmar inom assistansersättningen är överordnat den rättssäkra tillämpning som denna, en av våra viktigaste frihetslagstiftningar, syftar till. Personer med olika grad av funktionsnedsättningar ska efter behov få kunna leva sina liv så likt alla andra som möjligt.

Hade regeringen med Åsa Regnér i spetsen istället valt att tvärt om precisera vilka rättssäkra effektiviseringsmål som Försäkringskassan ska uppnå (inom nuvarande lagstiftning) hade beredskapen mot felaktigt uttunnad tillämpning av lagkraven tydliggjorts. Lagtolkning ligger hos domstolar.

S+MP-regeringen är nu svaret skyldig:
– Avser regeringen att vårda och behålla nuvarande lagstifning? Avser regeringen stävja slarving regeltillämpning, dålig uppföjning och försvåra fusk och bedrägeri? I vår rättsstat ska vi nå välfärdsmålen genom ordning och reda i byråkratin och med marknadsekonomin som uthållig resurs.

Jaga inte de utsatta som är i behov av assistentersättning. Ändra inte lagen, effektivisera adminsitrationen och stoppa fusket istället för att göra besparingar på samhällets mest svaga och utsatta.

Dags att utreda ett scenkonsthus som minskar bidragsberättigade aktörers hyreskostnader

Taggar

, ,

Stockholms stora scenkonstutbud skulle kunna utvecklas än mer om förutsättningarna blev bättre för aktörer utan egen scen. Det skulle i sin ge Stockholm större tillgång till kort- och långsiktiga klassiska, experimentella och utmanande scenkonstprojekt.

Idag äts oskäligt stora delar av kulturnämndens projekt- och verksamhetsbidrag upp av de bidragsberättigade aktörernas hyreskostnader.

Förvaltningens mångåriga insatser för att utveckla effektivt samnyttjande av lokaler visar att nya vägar nu måste prövas. Visst, förvaltningens strävanden om lokalsamordning välkomnas av många fria aktörer men ett antal aktörer saknar ännu möjlighet eller vilja till att organisera adekvat och gemensamt resursutnyttjande.

Ett öppet scenkonsthus kan vara en viktig väg för att erbjuder aktörerna lokalsamordning som ger större utväxling på beviljade kommunala bidrag.

Ett nytt scenkonsthus i Stockholm kommer att ge fler arbetslokaler och scenutrymmen för aktörer utan och med egen scen.

Ett nytt scenkonsthus i Stockholm i rätt organisationsform kan skapa och upprätthålla en rättssäker rågång mellan politik och scenkonst över tid. Förvaltningen anför  att ett fritt scenkonsthus ska planeras och drivas av det fria kulturlivet. I en sådan konstruktion riskeras att från start bygga in person- och kulturprotektionistiska låsningar som hämmar variation och nytänkande. Det behövs ett mer fristående organ än så. Eytt kommunalt scenkonsthus bör drivas som en egen fristående förvaltning med kulturnämnden, som kommunalt bolag eller i annan lämplig driftsform med ansvarsfördelning, resultatansvar och oberoende som anges i direktiven alternativt i bolagsordningen.

Se gärna mitt särskilda yttrande i denna fråga   vid kulturnämndens sammanträde 18 okt

 

Yttrande över Scenkonsthus för det fria kulturlivet

Ärende 9
Scenkonsthus för det fria kulturlivet
Kulturnämnden 2016-10-18
Ulf Lönnberg (KD), ersättare

Ersättaryttrande

Om jag hade haft rätt att rösta hade jag röstat enligt följande förslag:

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda intresset för ett scenkonsthus för det fria kulturlivet

Därutöver vill jag anföra följande:

Förvaltningen välkomnar i sitt svar en intresseundersökning för ett nytt scenkonsthus som enligt förvaltningen bör drivas av det fria kulturlivet. I ett nästa skede, om eventuellt beslut fattas att förverkliga ett scenkonsthus, bör särskilt fokus ligga på följande:

1   Fler arbetslokaler och scenutrymmen för scenkonsten
Förvaltningen redovisar sina mångåriga insatser för att stimulera och öka effektivt samnyttjande av lokaler. Dagens situation visar att nya vägar nu måste prövas. Fortfarande äts oskäligt stora delar av kulturbidragen upp av höga eller t o m outnyttjade lokalhyreskostnader.

Förvaltningens strävanden om lokalsamordning välkomnas av många fria aktörer men ett antal aktörer saknar ännu möjlighet eller vilja till att organisera adekvat och gemensamt resursutnyttjande. Därför måste nya modeller utvecklas som erbjuder aktörerna lokalsamordning som ger större utväxling på beviljade kommunala bidrag.

Den fria scenkonsten ska ha goda praktiska möjligheter att utvecklas brett och med stor variation över tid. Ett målinriktat scenkonsthus kan vara ett verksamt bidrag på vägen dit.

2   Rättssäker rågång mellan politik och scenkonst över tid.
Förvaltningen skriver att ett fritt scenkonsthus ska planeras och drivas av det fria kulturlivet.

I en sådan konstruktion riskeras att från start bygga in person- och kulturprotektionistiska låsningar som hämmar variation och nytänkande.

Ett nytt scenkonsthus bör därför drivas som en egen fristående förvaltning med särskilt utskott under kulturnämnden eller som kommunalt aktiebolag eller annan lämplig driftsform med ansvarsfördelning, resultatansvar och oberoende som anges i direktiven alternativt i bolagsordningen.

För tillsättande av verksamhetschef alternativt verkställande direktör bör exempelvis femåriga förordnanden tillämpas för att upprätthålla scenkonstens oberoende ställning till form, innehåll och kvalitet. Val av driftsform påverkar graden av ökad tillgång till kort- och långsiktiga klassiska, experimentella och utmanande scenkonstprojekt för staden och stockholmarna.

XXX

S+MP-regeringen drömmer om kulturpolitiskt irreversibel identitetspolitik

Taggar

, , ,

I halvtid till nästa val hoppas S+MP-regeringen att MPs famösa kulturpolitiska program ska uppfattas som regeringens. Och redan är det delvis implementerat. Dessvärre kan man på grund av (inte tack vare) en lågmäld och trevande kulturpolitisk agenda från Alliansen faktiskt notera en kraftig statlig politisering främst inom museivärlden.

MPs programtext ”Kulturen – det fjärde välfärdsområdet” handlade mer om makt- än kulturpolitik. Det avvisade jag redan när programmet kom. ”För kulturpolitik är först och främst maktdelning” enl MPs arbetsgrupp som arbetat fram förslaget, som nu i stort sett är regeringens. Och det har redan indirekt och direkt fått oönskade konsekvenser nationellt, regional och lokalt.

I Stockholm ser vi redan verkningarna av följsamheten till MP:s kulturpolitiska tunnelse. (S+MP+V+FI)-majoriteten valde att ge ett verksamhetsbidrag på 700 000 kr över två år till gunstling Fria Teatern utan att ansökan ens inkommit. En effektiv metod att irreversibelt undantränga resurser till andra under resten av mandatperioden.

Dessutom har (S+MP+V+FI)-majoriteten i Stockholm tagit sig an den konstnärliga kvaliteten genom att i juni 2015 besluta nya kvalitetskriterier (ett är det sk historiska kriteriet) för att få att bevilja kulturverksamhetsbidrag.

Ur min reservation mot detta:
Ett Historik-kriterium som sorteras under konstnärlig kvalitet ger utrymme för godtyckliga tolkningar av en kulturyttrings idémässiga grunder eller problemställningars politiska fokus. Fel tillämpat kan ett sådant historik-kriterium hindra eller släppa fram aktörer med visst tankegods. I ytterst extrema fall är yttrandefrihets- och tryckfrihetslagstiftningen vägledande vid bedömning av ansökningar. Ett historik-kriterium med koppling till konstnärlig kvalitet öppnar för en förlamande stagnation istället för att främja de experimentella och nyskapande kulturyttringar som marknadskrafterna initialt inte kan bära.

(S+MP+V+FI)-majoriteten i Stockholm är regeringens tragiska kulturpolitiska skyltfönster, helt i linje med regeringens kulturpolitik leder mest mot en påfordrande kulturpolitisk konformism. Det handlar om rätt etnisk grupp på rätt plats i kulturinstitutionerna. Det handlar om klassperspektiv som ett tvingande kriterium när  kulturverksamheter ska utvärderas. Det handlar om sanktioner mot dem som inte klarar MP:s partipolitiska kulturkrarv.

Nu är museivärlden regeringens nästa kulturpolitiska bastion att inta.

Nils Forsberg skriver träffsäkert i Expressen 12/10  ”–museernas nästa steg ska bli ”från samtidsrelevans till framtidsrelevans” –Kulturministern dementerade i SvD och sa att hon snarare vill se mindre politisk detaljstyrning och ”klåfingrighet” i samband med museernas verksamhet. Det lät utmärkt. Ändå skulle man ju vilja se det utkast till rapport som Ola Wong hänvisade till. Vad var det? Hur mycket ströks i sista stund? Vissa har kanske glömt Miljöpartiets manifest ”Kulturen – det fjärde välfärdsområdet” som kom häromåret och sågades sönder–Vi är några som tänker fortsätta att påminna om det.”

Jag sällar mig gärna till gruppen som inte förtröttas att påminna och avslöja regeringens kultutpolitiska styrning av ursprungssvenskars och nysvenskars  värderingar.

Äntligen läggs grunden för morgondagens konstruktiva äldrepolitik

Taggar

, , , , , ,

Kristdemokraternas budgetförslag inför 2017 är det mest kraftfulla när det gäller vitalisering av äldreomsorgen och rättvisare skatter för äldre.

KD möter de svåra utmaningar som äldre står inför samtidigt som partiet anammar friska äldres goda förutsättningar och tillvaratar det faktiska resurstillskott som aktiva äldre utgör på arbetsmarknaden och i det civila samhället.

Det är ett sundhetstecken som över tid tryggar sammanhållningen i samhället, i familjerna och över generationsgränserna.

1. Pensionsinkomster upp till 14.000 kr beskattas på samma sätt som arbetandes arbetsinkomster.
2. Höjt bostadstillägg (BTP) för pensionärer med 500 kronor för ensamstående och 300 kronor för personer som är sammanboende.
3. Förhöjt jobbskatteavdrag från 64 års ålder.
4. Den särskilda löneskatten för äldre tas bort.
5. Äldreboendegaranti för 85+ med rätt till hemtjänst och plats på ett trygghetsboende för den som så önskar.

I KD:s budgetförslag finns också större satsningar än i regeringens på polis, äldrevård och sjukhusvård.

Framtidens äldre
Äldrepolitik är så mycket mer än den goda äldreomsorg som vi alltid ska tillförsäkra behövande äldre. Det handlar om att utveckla och vidmakthålla ändamålsenliga kvaliteter för äldres värdiga och trygga vardag.

Utöver det ska äldrepolitiken möta de förväntningar och krav som gäller för framtidens äldre. Kairos Future har gjort fyra studier om morgondagens äldre, 1999, 2004, 2008 och nu senast 2012. Jag tolkar här den senaste rapportens 10 frågor och slutsatser.

1 Det behövs fler äldreboenden
För livsfasen som yngre äldre prövas många begrepp; Silver surfers, Seniorer, OPALS (Old peaple Active Lifestyle), MAPPIIES (Mogna Attraktiva Pionjärer). Det visar hur vi vill ge de aktiva och berikande äldre-åren adekvata benämningar. Det handlar inte om ett inaktivt skede i livet. Vi behöver omsorgs-, service- och boendelösningar för de som är kring 80 år men som inte behöver äldreboende eller hospis. Annars fortsätter den trista utvecklingen att det som var tänkt som äldreboenden förblir morgondagens hospis. När många behövande äldre väl kommer in på bidståndsbeviljat boende är de i så dåligt skick att de bara har ett par månader kvar.

2 Bättre och bättre dag för dag
För rekordgenerationen av pensionärerna och anhöriga blir nöjdheten med livet allt högre efter det att de fyllt 47 år. Stressen avtar och det blir mer tid över (det finns en nöjdhetsbotten mellan 35 och 45).  Av anhöriggruppen till pensionärerna anger 37% att de har tillräckligt med tid och och 36%  att de har tillräckligt med pengar. För den äldsta gruppen är tiden tillräcklig för 82% och pengarna för 54%. Det blir allt viktigare att med riktade bidrag se till att de sämst ställda pensionärerna inte lämnas i sticket.

3 Arbetar gärna längre
20% av pensionärerna födda 1937-47 säger i efterhand att de skulle ha gått i pension senare medan bara 7% säger att de borde ha gått tidigare. Det visar hur viktigt det är att dagens unga och medelålders förvärvsarbetande stimuleras till eget pensionssparande.

4 Det gäller att hålla kropp och knopp i trim.
I undersökningen ställdes frågan: När du tänker på ditt liv i framtiden, vad drömmer du om? Ordningsföljden på följande ord visar hur ofta de är nämnda. FRISK – HÄLSA – RESA – BARNBARN – EKONOMI – UMGÅS

5 Regelbunden medicinering
60% av rekordgenerationen medicinerar regelbundet. Men vi hanterar hälsan antingen dåligt eller för intensivt – sällan lagom. 40% tränar aldrig eller max en gång i månaden. Här finns mycket att göra i ett folkhäsloperspektiv med stora vinster i livskvalitet och stora besparing för kommuner och landsting.

6 Kraven på samhället växer
Önskan om rätten att INTE behöva bli omhändertagen av sina anhöriga är det som ökat mest från tidigare mätningar. Samtidigt har önskan om rättighet att få bli omhändertagen av sina anhöriga minskat. De anhörigas roll i vården är en känslig fråga och får inte p g a underlåtenhet bli större än vad någon av åldersgruppen vill och orkar.

7 Relationerna digitaliseras
51% av rekordgenerationen kommunicerar varje vecka med sin barn via sociala medier. Samtidigt visar andra undersökningar att det finns en andel äldre som lämnas utanför tillfredsställande tillgänglighet med myndigheter som via telefonsvarare hänvisar till hemsidor med klickalternativ. Det är en utveckling som åter lämnar en relativt liten grupp äldre i sticket. (Det är också viktigt att upprätthålla hög acceptans av kontantbetalningar.)

8 Kan vi lita på äldreomsorgen?
Endast 37% av rekordgenerationen tror att äldreomsorgen kommer att ta hand om dem när behoven infinner sig för anhöriggenerationen är siffran 35%.

9 Äldre i otakt med tiden?
Äldre beskrivs ofta som trångsynta och konservativa. Men pendeln svänger. Snart sagt alla undersökningar som granskats visar att generationen som är född 1985 och senare vänder den postmoderna trenden ryggen och vill istället ha starkare auktoriteter, mer trygghet och mer lojalitet istället för individualisering och frihet.

10 Tregenerationshushåll?
Om samhället har svårt att svara upp mot äldres krav kommer individerna att få lösa problemen själva. I ett sådant läge är det sannolikt en nackdel med svaga familjeband med många plastföräldrar, särbos och enmanshusåll. I andra länder ser vi redan en utveckling mot tregenerationershushåll. I USA är andelen 25-34-åringar som bor i hushåll med tre eller fler generationer över 20%.

KD:s äldrepolitiska budgetförslag inför 2017 banar vägen för en progressiv äldrepolitik som i framtiden gagnar alla åldrar. Snart är fyra- och femgenerationssamhället här. Näst intill varannan som föds idag kommer att uppleva sin 100-årsdag. Bra att de insikterna nu får genomslag som grund för en uthållig välfärdspolitik där generationer inte ställs mot varandra.

Sex kulturpolitiska felsatsningar i Stockholm

Taggar

, , ,

Idag skriver jag på Dagens samhälle: ”Kulturbidragen ska fördelas på kulturpolitiskt sakliga grunder. Det nya ”kvalitetskriterium” som vänstermajoriteten–infört riskerar att gynna sökande med viss politisk agenda, som inte sällan är de styrandes gunstlingar.

Läsvärt i GP: GP:”Varför gav statsminister Stefan Löfven Kulturdepartementet till ett parti som vid tillfället saknade kulturpolitik? Medan andra ministrar tillsattes för att förverkliga politik som de hade gått till val på var Miljöpartiets kulturpolitiska ambitioner ett svart hål.”
Tänka fritt är stort, tänka rätt är större (GP den 8 okt -16)

Sant, falskt och politiskt om fattigpensionärer

Sorgligt att vissa sprider falsarier i tron att väcka opinion för en allvarlig sak: Situationen för de fattigaste av fattigpensionärer. Jag har i tre inlägg – se länkarna nedan – fäst uppmärksamhet på de sk fattigpensionärerna.Nej, det här är inte en 90-årig fattig pensionär som heter Selma Vi ska dock ha klart för oss och inte glömma att de sociala skyddsnäten inte alltid nyttjas, varför situationen blir ännu svårare än nödvändigt för vissa. De handlar om oftast om de mest utsatta, de mest ensamma och de som inte fått information och hjälp att tillgodogöra sig de ekonomiska skyddsmekanismer som finns.
Artikeln i Metro är angelägen . Den avslöjar opportunistiska falsarier. Den informerar om de garantibelopp och bidrag som de fattigaste pensionärerna har rätt till. Det handlar om garantipension, äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg.

Om detta skriver Metro ”nyhetsplats” därför saknas med journalistisk renlära den politiska inramningen.

Inga pensionärer ska ligga under EU:s fattigdomsnivå.
I alla sociala välfärdssystem kommer det alltid finnas individer som p g a krockande regelverk, okunnighet eller egen passivitet faller igenom. Då träder garantibelopp och behovsprövade bidrag in. Så ska det vara i en värdig välfärdsstat.

Men nivåerna på de generella systemen ska ligga på tillräckligt högt för den stora majoriteten av dagens s k fattigpensionärer så att de INTE ska behöva nyttja de ersättningsformer som är skapade för att vara välfärdsstatens yttersta gräns för allas vår trygghet under svåra omständigheter.

Från flera orter i landet rapporteras om nya grupper av äldre som kommer till det civila samhällets soppkök. Deras pengar räcker inte till det nödvändigaste.

I ett eller flera sådana enskilda fall är den säkert äldre berättigad – efter ansökan – till något av de bidrag som redovisats ovan.

Regeringen Stefan Löfven vänder de äldre ryggen.
Men i höstbudget har vi ännu inte hört något om att lyfta de fattigaste av fattigpensionärer. Utan att ge något riktat stöd till dessa höjer han skatten för de pensionärer som väljer att arbeta vidare efter 65-årsdagen.

Löfven spelar dessutom mörka krafter i händerna när han i praktiken och genom svepande uttalanden ställer fattigpensionärer mot integrationskostnader.

Enligt PRO levde i våras 231 500 pensionärer i Sverige under EU:s fattigdomsgräns på 11 830 kronor per månad i disponibel inkomst. Det handlar om en lättidentifierad grupp medborgare vars behov man medvetet blundar för.

Se gärna

Ingen svensk fattigpensionär ska leva under EU:s fattigdomsgräns (Del 3 av 3)

De fattigaste av fattigpensionärer

Den 2 juli vände Stefan Löfven (s) de fattigaste fattigpensionärerna ryggen,

KD-medlem? -Välkommen då 27 sept till inspirationskväll om kulturpolitik

kd-loga KD-medlemmar hälsas välkomna till en politikutvecklings- och inspirationskväll på temat

”Kulturpolitik ”

 

Datum:        Tisdag 27 september 2016
Plats:            Hantverkargatan 3D, Stockholms stads utbildningslokaler
Program:      17.00 – 17.30 Fika

17.30 – 17.45 Inledning, Erik Slottner och Ulf Lönnberg

Infogad bild 2

17.45 – 18.30 Lars Anders Johansson, Timbro
Författare till rapporten ”Vad vill Alliansen med kulturpolitiken?”

 

 

Infogad bild 118.30 – 19.00 Jenny Svensson, Södertörns högskola:
”Utveckling av kulturpolitik och i kulturorganisationer”

 

 

 


19.00 – 19.30 Workshop
19.30 – Mingel med förtäring

Vill du påverka och utveckla Kristdemokraternas kommunpolitik inför 2018?

Kom då till denna politikutvecklingskväll och låt oss ta del av dina åsikter och idéer! Tillsammans kan vi mejsla fram en långsiktigt kristdemokratisk kulturpolitik.

Varmt välkommen!
Anmälan snarast till Mejke Runström, mejke.runstrom@kristdemokraterna.se

Se gärna mina artiklar
Nej till MPs kulturpolitiska maktmaximering

Nej till politisk kvalitet(s)kontroll i kulturen

 

”Föråldrad lag styr äldres villkor”

Christina Tallberg, ordförande PRO sätter ner foten
”Många äldre vittnar om en oro inför åldrandet som har sin grund i en bristande tillit till äldreomsorgen. Oron delas av många anhöriga.”

Jag håller absolut med! Det räcker inte längre att lappa och laga inom nuvarande lag- och regelverk som behöver reformeras. I en rättssäker och anständig äldrepolitik kan vi inte nöja oss med att ”de missnöjda gamlingarna” får väl överklaga.
Jag förordar att vi reformerar regelverket och också legaliserar tillämpningar som ex-vis Linköpingsmodellen som ger socialtjänstens handläggare relevant och ansvarsfullt handlingsutrymme för att göra ett bra jobb. Risken för överkonsumtion kan förebyggas – de flesta medborgare vill klara sig själva hela livet men de ska veta att stödet finns på äldre dagar för de som behöver det.

Läs gärna Christina Tallbergs artikel  Föråldrad lag styr äldres villkor

Sju livsfaser som Shakespeare såg dem

Taggar

, , , , , , , ,

I en gästkrönika på sajten Det goda samhället skriver Anders Björnsson om ungas intrång i politiken under rubriken ”Geronternas intåg?

Det är inte i första hand representativiteten som råkar i fara med den här fäblessen för unga, utan kvaliteten. Riktigt bekymmersamt är att de politiska partiernas ansträngningar i de flesta fall förefaller gå ut på att suga upp ännu fler unga till politiskt ansvarsfulla positioner, det vill säga sänka åldersgenomsnittet ytterligare, och det finns också röster som höjs för sänkt myndighets-, rösträtts- och valbarhetsålder från 18 år.

I långa stycken träffsäkert. Jag vill dock fästa uppmärksamheten på samhällsengagerade ungas och äldres uppgift att tillsammans driva på för en god samhällsutvecklingen utifrån egna ideologiska preferenser och personliga prioriteringar. Växelverkan mellan frustande nydaning och erfarenhetsbaserad nyansering är det naturliga kitt som generationsgemenskapen vilar på. Shakespeare noterade på sin tid [i komedin ”As You Like It”]  sju skeden (idag: livsfaser?):
1   Barnet (idag: spädbarnsålder?)
2   Skolpojke (idag: skolålder?)
3   Älskare (idag: ungdomsår?)
4   Soldat (idag: förvärvsliv?
5   Rättvisa (idag: mogen ålder?)
6   Hög ålder (idag: ålderdom?)
7   Demens och närmar sig döden (idag: livets sista år?)

Det handlade då om en livscykel på mindre än 60 år. Varannan som föds idag kommer att uppleva sin 100-årsdag.shakesperare

Shakespeares skarpa iakttagelseförmåga lyfte således fram hela sju faser i människors korta och strävsamma liv. Trots att vi idag lever mycket längre sammanfattar många ännu folkhemsbyggets och politikens huvudfokus i det korta mantrat skola, vård och omsorg.

Politikens mjuka sakfrågor pockar på rationell utveckling, tillräckliga resurser och människovärdig tillämpning med alla människors likvärdiga och rättssäkra villkor och behandling som ovillkorlig utgångspunkt.

Om vi låter enbart de unga eller enbart de äldre staka ut vår framtid kommer vi att både göra om gamla misstag och göra nya misstag mot nya utvecklingsmöjligheter. Dagens och framtidens utmaningar tarvar generationsgemensam nydaning med ständiga erfarenhetsutbyten – över flera generationer. Snart är fem-generationssamhället här.

Jag tillhör också dem som hoppas på att en bredare generationsrepresentation bland riksdagskandidaternas personliga meriter i valet 2018.

Därför har jag tackat ja till Kristdemokraternas Seniorförbund i Stockholms län att ställa upp som Kristdemokraternas riksdagskandidat i Stockholm inför valet 2018.

Jag har fokus på två sakpolitiska områden; Äldrepolitik och Kulturpolitik

Välkommen att följa mitt fortsatta arbete på
Äldrepolitik mer än äldreomsorg – inför valet 2018
och mina allmänpolitiska kommentarer på
ulflonnberg.com