Slå vakt om skolavslutning i sakrala rum som den icke-konfessionella och svenska modell det är

På bara 4-5 år har det blivit tydligt att vårt land blivit ett nytt – ett annat – Sverige. Förändringarna är irreversibla. De har åstadkommits av våra egna politiska ambitioner, omvärldens utvecklingstryck, storskaliga natur- och miljöpåfrestningar samt av politiskt förtryck med våld, krig och terrorism.

Förändringsprocessen har varit mycket längre än 4-5 år. Det är under det senast åren den nya verkligheten blivit tillräckligt konkret för att förändra vårt politiska landskap som våra partier har att förhålla sig till. 

Gå inte nostalgifällan

De politiska svaren finns inte i tillbakablickande nostalgi. Problem, utmaningar och möjligheter ska hanteras med långsiktiga visioner, praktisk politik. 

KDs ledning har det senaste året slagit an rätt färdriktning med ideologiskt förankrade visioner med svar på politiska frågor i den praktiska vardagen .

VÅR SAMHÄLLSORDNING, MED DEMOKRATISK RÄTTSSTATLIGA GARANTIER, VILAR PÅ DE UTVECKLINGSFRÄMJANDE VÄSTERLÄNDSKA KRISTNA TRADITIONERNA. DE SKA FÖRSVARAS OCH STÄRKAS. 
Det är i det samhällssystemet vi som kan leva och med respekt verka tillsammans med andra trossystem.
Religionsfrihetens rättigheter och skyldigheter
Islam ska inte förväxlas eller likställas med de islamistiska våldsbejakande krafterna. De förra är och ska vara en del i vår framtid. De senare ska stoppas, hindras och trängas ut.
Det oroar mig att företrädaren för exempelvis Sveriges Unga Muslimer inte tar tydligt avstånd från islamistisk våld och terror – oavsett hur han vill formulera sina definitioner. 

Det förvånar mig att exempelvis Sveriges Unga Muslimer som missbrukat sina föreningsbidrag inte vill redovisa med vilka demokratiska verktyg de accepterar och vill verka i vårt land.
Utbildning och undervisning i skolans läroplan

Dags nu att vi försvara skolans läroplan mot Vänsterns och Liberalernas fega och undfallande hållning och samtidigt avslöja främlingsfientliga nationalisters diskrimineringsiver.

Håll fast vid skillnaden mellan utbildning och undervisning och elever och deras föräldrar med olika tro lär sig att svensk lag gäller i Sverige – oavsett i vilka sakrala rum skolavslutningarna hålls.

Ur SMPs ledare idag: ”Skolinspektionen menar att traditioner är viktigare än absolut neutralitet. EU-domstolen har fastslagit att det finns ett kulturellt spelrum bland medlemsländerna när det kommer till konfessionella inslag i offentliga skolor”.

Det är alltså upp till oss att avgöra om vi vill att skolan skall förmedla grundläggande traditioner.”

SMPs ledare idag: Skolavslutningar går an

Ulf Lönnbergs NYHETSBREV – maj 2017

Nyhetsbrevet är min privata verksamhet som speglar mitt samhällspolitiska intresse med fokus på företagsamhet, generationsgemenskap och kultur som – var för sig och tillsammans – är viktiga grundvalar för livskraftig marknadsekonomi och uthållig välfärd.
_______________________________________________________________

1   Ulf Lönnberg i öppet brev till Sveriges Unga Muslimers (SUM) ordförande Rashid Musa:
– Är du teokrat, islamist eller våldsbejakande samhällsomstörtare?

2   Blomstrande delningsekonomi i behov av nya ramar
3   Sponsring slår igenom 7 miljardvallen
4   Förbud mot tiggeri gör mer skada än nytta
5   Unga rör sig minst på fritiden – mest i skolan
6   Tillträdesförbud för bråkstakar och knarkförsäljare på våra bibliotek

_______________________________________________________________

1   Ur Ulf Lönnbergs öppna brev till Sveriges Unga Muslimers (SUM) ordförande Rashid Musa : Är du teokrat, islamist eller våldsbejakande samhällsomstörtare?

– Jag vill veta hur du ser på den svenska religionsfrihetens rättigheter och skyldigheter och hur du ställer dig att all religionsutövning i Sverige i praktiken ska underordnas svensk lag.
– Jag vill veta om du i något avseende vill vrida Sverige i teokratisk riktning för att bana väg för viss lagstiftning enligt religiöst påbjudna levnadsregler och lagar.
– Jag vill veta om du vill att ekonomiskt stöd, till, medverkan i och värvning till våldsbejakande islamism ska motverkas med alla till buds stående demokratiskt beslutade medel.
– Jag vill veta om du anser att ideella organisationer, som din egen, ska kunna verka mot svenska demokratiska värderingar och för våldsbejakande islamism och samtidigt få offentligt ekonomiskt stöd fån stat, landsting och kommuner.

I mitt blogginlägget Rashid Musas och SUMs tystnad förklarar jag varför han har diskvalificerat sin egen organisation SUM som konstruktiv part i det svenska offentliga samtalet.

2   Blomstrande delningsekonomi i behov av nya ramar

Omkring tio procent av svenskarna utnyttjade delningstjänster under 2015 och 2016, mest inom korttidsboende och samåkning. Det visar en kartläggning som KTH-forskaren Karin Bradley har gjort – som en del av den statliga utredningen kring delningsekonomin i Sverige som presenterades för ett par veckor sedan.

   I utredningen föreslås två konkreta åtgärder: bättre konsumentinformation genom Konsumentverket samt att verket tillsammans med Konkurrensverket och andra berörda myndigheter följer utvecklingen under tre år och sedan rapporterar till regeringen.
    Karin Bradley föreslår också en branschorganisation för bolag och plattformar i delningsekonomin, likt de som finns i Nederländerna och Storbritannien, som kan ta fram en branschstandard.  Läs vidare


3   Sponsring slår igenom 7 miljardvallen

Sponsringsinvesteringarna fortsätter att växa och 2016 når branschen ytterligare ett nytt all-time-high. Branschen har växt konstant sedan mitten på 90-talet och 2016 når man en ny milstolpe då omsättningen för första gången passerar 7 miljarder kronor. Idrottsorganisationerna står för störst andel av sponsringsintäkterna, drygt 70 procent går till idrotten. Resterande investeringar delas mellan social sponsring och kultursponsring.
Liksom föregående år ökade social sponsring betydligt mer än övriga, vilket troligen beror både på långsiktiga trender och den fortsatt aktuella flyktingsituationen. Den positiva trenden skulle också kunna vara kopplad till ett mer processinriktat arbete och större professionalitet kring företagssamarbeten hos sociala organisationer samt ett potentiellt ökat fokus från företag när det gäller socialt ansvar. Läs vidare

4   Förbud mot tiggeri gör mer skada än nytta

Enligt forskarna är det alltför optimistiskt att tro att migrationen kan stävjas genom att ett förbud mot tiggeri. De nämner Köpenhamn som ett exempel. Eftersom tiggeri är förbjudet i Danmark har migranterna fått förlita sig på inkomstkällor som är mindre synliga, till exempel snatteri och ficktjuveri. Forskarna drar därför slutsatsen att förbudet endast har påverkat vilken sorts migranter som kommer dit, inte antalet. Läs vidare

5   Unga rör sig minst på fritiden – mest i skolan
Skillnaden mellan skoltid och fritid på vardagar är alltså stor. Och på helger sjunker aktivitetsnivå kraftigt bland både pojkar och flickor i alla åldrar. Det gäller särskilt den kategori som rör sig allra minst – flickor på gymnasiet.
Pojkar i grundskolan är den enda kategori i studien som rör sig tillräckligt för att nå de hälsorekommendationer om fysisk aktivitet som den svenska läkarkåren står bakom. Men det sker bara på vardagar när de går i skolan. På helgerna sjunker även deras aktivitet under den rekommenderade nivån. Läs vidare

6   Tillträdesförbud för bråkstakar och knarkförsäljare på våra bibliotek
(S+MP+V+FI) majoriteten i Stockholm säger NEJ TILL TILLFÄLLIGA TILLTRÄDESFÖRBUD SOM YTTERSTA ÅTGÄRD för att stoppa stök, hot och kriminalitet (bl a knarkförsäljning) på våra bibliotek. Jag upprepar mitt krav om tillfälligt tillträdesförbud som jag skrev om redan i februari i år. Läs artikeln på Dagens Samhälle här
Se gärna också Therese Erikssons (SvD) artikel: Sälja knark bland böckerna – är det där gränsen går?

Rashid Musas och SUMs tystnad

Rashid Musa har diskvalificerat sin egen organisation SUM som konstruktiv part i det svenska offentliga samtalet.

Via Messenger har jag två gånger sänt mitt öppna brev till Rashid Musa via SUM:s hemsida på Face-Book.

 
Det är självklart ingen medborgerlig plikt att svara på alla brev, mail Mess och SMS man tar emot. Det gäller även Rashid Musa.
 
Eftersom han företräder Svenska Unga Muslimer har han påtagit sig rollen som kommunikationslänk även med omvärlden – alltså externt.
 
Vill han vara en del i ett humanitärt, globalt sammanhang i syfte att få fäste för sin ideologi och sina traditioner även i den västerländska demokratiska rättsstatliga traditionen har han att delta i vårt offentliga samtal.
 
Är hans avsikt att sprida sina läror, principer och teokratiska ideal med andra påtryckningar, bör han redovisa för vilka metoder och verktyg han och hans organisation SUM använder.
 
Väljer Rashid Musa utomparlamentariska, olagliga metoder göre han sig icke besvär i Sverige som ansvarstagande samhällsutvecklare. Tvärtom kan jag inte tolka hans agerande hitintills som att han INTE TAGIT AVSTÅND från att angripa vår demokrati, vår kultur och våra grundlagsfästa fri- och rättigheter.
 
Helt rätt att han och hans organisation inte ska ha offentliga ekonomiska bidrag som stöd för sin verksamhet.
 

Med detta bedömer och dömer jag INTE ALLA INDIVIDER i Sverige bonde och verksamma unga muslimer.

Rashid Musa har diskvalificerat sin egen organisation SUM som konstruktiv part i det svenska offentliga samtalet.

Öppet brev till Rashid Musa, Sveriges unga muslimer (SUM): Är du teokrat, islamist eller våldsbejakande samhällsomstörtare?

>>>Till:   Rashid Musa, Sveriges Unga Muslimer (SUM)

Jag skriver till dig för att om möjligt bygga en gemensam och generationsövergripande syn på vår rättssäkra, uthålliga västerländska demokrati.
Eftersom SvD publicerat slutrepliken för Christian Carlssons (KD) och din diskussion, bjuder jag in dig att här och nu på min blogg att hörsamma Christian Carlssons förhoppning om ett konstruktivt offentligt samtal.

I SvD försvarar Christian Carlsson (Kd) vår demokrati i debattartikeln ”Kriget mot islamism är vårt”. I ditt i genmäle 3/5 påstår du att islamism inte definierats. Dessutom anklagar du Christian Carlsson för att med strategiska finter diskvalificera dig och därmed utestänga dig från ett seriöst offentligt samtal.
Jag citerar Christian Carlssons beskrivning och slutsats: ”Islamism är en gemensam beteckning för extrema, politiserade former av islam. Gemensamt för dessa är att de anser att staten ska underställas Allah, eller mer specifikt de sharialagar som de menar att han har skapat. En konsekvens av detta är att islamister anser att våra västerländska demokratier saknar legitimitet och därmed hotar de också vår demokrati.”
Han skriver vidare:

Det är fortfarande fullt möjligt för Rashid Musa att ta avstånd från islamismen och delta i vår kamp mot dess terrorism. Istället anklagar han KDU för extremism på grund av vårt stöd till staten Israel, och han menar på fullt allvar att Republikanerna i USA är ett våldsbejakande parti.”Min förhoppning är att du nu ska ta tydligt avstånd från våldsbejakande islamism och terrorism.
Jag vill få veta hur du ser på den svenska religionsfrihetens rättigheter och skyldigheter och hur du ställer dig att all religionsutövning i Sverige i praktiken ska underordnas svensk lag.
Jag vill veta om du i något avseende vill vrida Sverige i teokratisk riktning för att bana väg för viss lagstiftning enligt religiöst påbjudna levnadsregler och lagar.
Jag vill veta om du vill att ekonomiskt stöd, till, medverkan i och värvning till våldsbejakande islamism ska motverkas med alla till buds stående demokratiskt beslutade medel.
Jag vill veta om du anser att ideella organisationer, som din egen, ska kunna verka mot svenska demokratiska värderingar och för våldsbejakande islamism och samtidigt få offentligt ekonomiskt stöd fån stat, landsting och kommuner.
Vi behöver mobilisera goda demokratiska krafter – oavsett religionstillhörighet, etisk bakgrund och sexuell läggning – i vårt försvar av vår västerländska icke-konfessionella demokrati.
Tar du nu och framgent avstånd från våldsbejakande islamismen och är du nu beredd att delta i vår kamp mot dess terrorism?
Sthlm 6 maj 2017
Ulf Lönnberg

”Watching the Moon at Night” visas i Västerås på Bio Elektra den 10 maj kl. 18:00.

”Watching the Moon at Night – om terrorism och antisemitism” får Västerås-premiär den 10 maj på Bio Elektra kl. 18.00

Visningen följs av ett samtal med filmens regissörer och författaren Gellert Tamas.
Den internationellt kritikerrosade svenska filmen „Watching the Moon at Night – om terrorism och antisemitism” av Joanna Helander & Bo Persson har visats i Sveriges riksdag, i Europaparlamentet i Bryssela och på filmfestivaler och andra platser i ett tiotal länder, från New York till Kraków, från Nice till Jerusalem.
Titeln kommer från en av de dikter som Nobelpristagaren i litteratur Wislawa Szymborska läste in för filmen. 
Filmen väver samman erfarenheter från den samtida terrorismens offer med analyser från världsledande experter på terrorism och antisemtism — Walter Laqueur, André Glucksmann, Robert Wistrich m.fl
”En utomordentligt stark och storslagen film” skriver Walter Reich, tidigare chef för Holocaust museet, USHMM, i Washington D.C
I sin rekommendation av filmen skriver ordföranden i den Europeiska Filmakademin, Agnieszka Holland, att ”filmen berör vår tids viktigaste frågor och tvingar oss till eftertanke”. Terrorforskaren Magnus Norell skriver ”filmen kombinerar en djup kunskap om terrorism med en djup och känslig insikt om offrens situation – filmen bör visas för en så bred internationell publik som möjligt.”
Filmen har nyligen inbjudits till Moskva av människorättsorganisationen ”Memorial” och till Paris av Conseil Regional de Ile-de-France (Paris länsstyrelse) och ”Alliansen mot Terrorism” där den kommer att visas i mitten av juni.
Producerad av Kino Koszyk HB i samarbete med Film i Väst och med stöd av Svenska Filminstitutet.
Filmens hemsida: http://www.kinokoszyk.com/watchingthemoon/
För ytterligare information kontakta Bo Persson tel: 0768-327 455 eller kino.koszyk@gmail.com
KINO KOSZYK HB

mobil +46 768 327 455

http://www.kinokoszyk.com

”Watching the Moon at Night” visas i Västerås på Bio Elektra den Efter filmen samtal med filmens regissörer Bo Persson & Joanna Helander samt journalisten och författaren Gellert Tamas. Boka biljett på Elektra tel: 021-12 30 60.

http://elektrabio.se/watching-the-moon-at-night
”Watching the Moon at Night” will be screened in Västerås at Elektra Bio on May 10 at 18:00, followed by a talk with the directors of the film Bo Persson & Joanna Helander and journalist Gellert Tamas. Tickets at Elektra: 021-12 30 60

KDU: Kriget mot islamismen är vårt

Islamistiska våldsbejakande krafter har fått fäste i Sverige. Det är vår plikt att stoppa hotet mot vårt västerländska demokrati.

Det svenska politiska landskapet är under starkt omvandlingstryck.

Bra av KDU-ordföranden Christian Carlsson: ”Sverige behöver göra mer i kampen mot islamismen, och det första vi borde göra är att se till att personer som stödjer eller strider för Islamiska staten (IS) kan dömas för landsförräderi samt att samröre med terrororganisationer kriminaliseras.”
Läs hela artikeln i SvD

 

Idag plockas hyllningsmålningen i Botkyrka ner

Etiketter

, , ,

Länk till SvTs regionala nyheter idag

På målningen avbildas tre unga män. Förutom 26-åringen kan man se ett porträtt av en man som mördades i en trappuppgång i Fittja, och den tredje är en man som dog i en motorcykelolycka. Alla tre dog mellan åren 2009 och 2013. Foto: SVT

Under fredag är det sista gången som Fittjaborna kan se väggmålningen som föreställer tre män som alla mist sina liv i förtid. Målningen kommer att ersättas med en ny som är gjord av mammor i området.

Rest in peace, ”vila i frid” står det med stora graffitimålade bokstäver på parkeringsgaraget i Fittja. En av männen sköts ihjäl av polis under ett rån mot en guldbutik i Södertälje, en annan blev mördad i en trappuppgång och den tredje mannen som porträtteras dog i en motorcykelolycka.

Ulf Lönnberg: Mångkulturellt centrum hyllar guldrånare

I ett samhälle där våldsverkare tillåts hyllas offentligt rubbas grunderna för ”sociala och kulturella faktorer som underlättar skapandet av ett långsiktigt hållbart samhälle” som MKC själva tagit som sin uppgift. (…med brevsvar från Botkyrka)

 

”I Fittja söder om Stockholm finns en fresk – på en kommunal garagevägg – av tre döda personer. SvT väjer i sin notis följande bildtext: ”På målningen avbildas tre unga män. Förutom 26-åringen kan man se ett porträtt av en man som mördades i en trappuppgång i Fittja, och den tredje är en man som dog i en motorcykelolycka. Alla tre dog mellan åren 2009 och 2013.” Bildens titel finns inmålad i motivet, den lyder ”Rest in Peace”. På SvTs foto är de inmålade namnen maskade.

Det handlar om organisationen Sveriges Förenade Muslimer (SFM)

Några länkar med anledning av att MCUF återkräver utbetalt bidrag till SFM.

Det handlar om ett konkret ärende och de individer som missbrukar och tillskansar sig offentliga medel på felaktiga grunder.

Det handlar om principerna och vår rättssäkra och etiskt/moraliska beredskap att nu och framgent skydda vår demokrati mot hotet från samhällsomstörtande vänster- och högerpopulistiska krafter.

SVT- turena kring SFM

Föreningsfrihetens gränser

Omfamna och granska studieförbundet IbnRushd på samma sätt som alla studieförbund

Inte i mitt namn

Håll rågången mellan politik och religion

När politiker blandar ihop religion och politik ska man se upp.

Frikyrkornas pastorer må därvidlag ha större eller (full frihet?) att blanda ihop religion och politik – om deras anhängare så accepterar. När pastorer väljer att recensera politiska partier utifrån sin horisont lämnar jag det mestadels därhän – såvida inte anförda sakskäl och relevanta felslut behöver bemötas.

Frikyrkopastor Ulf Sundkvist trasslar in sig i sin krönika  (S)tampa inte på mitt hjärta! (Dagen).

Där skriver han bl a [när]Kristdemokraterna suddar som bäst på sina kristna värderingar, finns det bara ett parti kvar; Socialdemokraterna.

I samma andetag omfamnar han – som allmänpolitiskt engagerad safundsföreträdare? –  (s) utifrån deras föga förpliktigande slogan ”Alla ska med”.

Min utgångspunkt är det medborgerliga, partipolitiska, icke-konfessionella samhällsengagemanget,  grundat på de västerländska kristdemokratiska traditionerna. Men detta utan existentiell orientering via Svenska kyrkan eller annat religiöst samfund.

KDS har under resan från starten fram till dagens KD gjort svgörande insatser för  kristna värderingars plats i dagens Sverige. Hade KD inte anammat och respekterat skillnaden mellan religion och politik hade partiet idag varit en usel följeslagare till uppstickaren Kristna Värdepartiet som försökte komma in i Riksdagen 2014. Utan KDs stundom smärtsamma utvecklingsarbete hade jag – och många jag känner – inte kunnat engagera oss i KD.

Ulf Sundkvist, du bör skilja tydligare på hur du uppfattar det allmänna stämningsläget bland människor, åsiktskorridorernas gränser och vinklande nyhetsinslag å ena sidan – och vad (KD) respektive (S) konkret gjort och gör i den lagstiftande församlingen å den andra. Ta dig tid för den analysen och du ska finna att din kritik mot (s) – som du säger stampar på ditt hjärta – inte trovärdigt kan mildras av det tomma löftet ”alla skall med” – inte ens som motvikt till ”liberalegoism” som du också berör.

KD står idag för den icke-konfessionella samhällssyn som vilar på de sunda, etiska och moraliska skyldigheter och rättigheter som omfamnas av oss som valt att stå utanför den samfundsvärld som du representerar.

Men om din officiella tillhörighet ändå är hos (s) – såsom du framställer dig i din krönika – ser jag fram emot att möta dig på de politiskae barrikaderna.

Omfamna och granska Studieförbundet Ibn Rushd på samma sätt som alla studieförbund

På studieförbundet Ibn Rushds hemsida finns pressmeddelandet Undermålig MSB-rapport sprider konspirationsteorier som ifrågasätter och kritiserar MSB-rapporten i fråga. Självklart och inget fel i det; att tillrättalägga felaktigheter kan föra sakfrågan framåt.

Organisationen Sveriges Unga Muslimer (SUM), som är medlemmar i studieförbundet Ibn Rushd, nekades i 2016 bidrag från MCUF. Sveriges Unga Muslimer levede inte upp till förordningens 8 §, punkt 3 som säger att bara den organisation som ”i sin verksamhet respekterar demokratins idéer” kan få bidrag.

Organisationen FORUM-idéburna organisationer med social inriktning har i sin tur Sveriges Unga Muslimer som medlem. Därför har FORUMS verksamhetschef Göran Pettersson gått in och ifrågasatt MCUFs agerande. Självklart och inget fel i det; att tillrättalägga felaktigheter kan föra sakfrågan framåt.

Pettersson anklagar MCUF för att ha brutit mot förvaltningslagen. Vidare anser han att MCUF borde inväntat pågående utredning i vänta på ev precisering av lagar och förordningar som tydligare reglerar denna typ av bidrag.

Jag har skrivit till FORUMs Göran Pettersson och frågat om han anser att MCUF rättsväsendet svikit Sveriges Unga Muslimer under nu gällande regelverk. Pettersson har ännu inte svarat.

Sverige har lång tradition med studieförbund. Grunden var  studiecirkelidén är (s)-riksdagsmannen Oscar Olssons, kallad ”Olsson med skägget”, banbrytande idé från 1902.

Idag har vi tio studieförbund som får 1,7 miljarder i statligt stöd med ca 1,6 miljoner deltagare som genomför ca 12,9 miljoner studietimmar. Dessa utgör en viktig stöttepelare i den svenska demokratin. Jag anser att vi absolut ska vårda studieformens koncept för framtiden. Rätt brukad är den ett intellektuellt inkluderande verktyg för demokratiutveckling.

Samtigt måste vi förstå, att i sådana stora verksamheter vara vaksamma mot enskildas slarv med och missbruk av idén, syftet och de statliga ekonomiska bidragen. När någon felar stänker det på alla i flätan av organisarionsmedlemskap där många är medlemmar hos varandra.

Det är inte första gången det sker. På 70- och 80-talen hade vi flera fall där funktionärer inom studieförbunden för vinnings skull redovisade undermålig eller felaktig verksamhet. T o m SSU – ungdomsorganisationen till de stolta (s)-traditionernas upphovsmän – fanns bland bedragarna.

Låt oss nu ordnat och konstruktivt granska vad som skett och om gällande regelverk överträtts. Om det skett: låt de ansvariga stå till svars och ta sitt straff.

Det gäller också ansvarigas agerande bakom det faktum att Svenska muslimska förbundet tvingas återbetala 555 000 kr på grund av verksamhet som inte överensstämmer med våra demokratiska värderingar och heller inte stämmer överens med förbundets egna verksamhetsnämnden så som de själva beskriver dem – enl Aftonbladet igår.

Det betyder att alla studieförbund och deras medlemsorganisationer ska tåla granskning och efterleva lagar, förordningar och praxis. Det betyder att alla studieförbund och deras medlemsorganisationer har en viktig och gemensam uppgift som vi har att vårda idag och i framtiden. 

Det gäller studieförbundet Ibn Rushd och alla andra studieförbund och bidragsmottagande ideella föreningar. Min förhoppning är att vi alla ska respektera och vårda Föreningsfrihetens rättigheter och skyldigheter.